28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stils. Valodas stils Teorija par stilistikas jautājumiem
2. Stilistika Teorija par stilistikas jautājumiem
3. Valodas funkcionālie stili. Valodas līdzekļi Teorija par stilistikas jautājumiem
4. Valodas funkcionālie stili – zinātniskās valodas un lietišķo rakstu valodas stils Teorija par stilistikas jautājumiem
5. Valodas funkcionālie stili – publicistikas, sarunvalodas, daiļliteratūras valodas stils Teorija par stilistikas jautājumiem
6. Valodas kultūra. Sinonīmi valodas bagātināšanai Teorija par stilistikas jautājumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdziena "stils" nozīme 1. izziņas līmenis zema 3 p. Stila jēdziens aptver daudzas sabiedriskās dzīves jomas. Izprot jēdzienu "stils" un stila izpausmes, īpatnības. Atšķir jēdziena dažādās nozīmes.
2. Valodas līdzekļu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Valodas stils aptver visus valodas sistēmas līmeņus: fonētiku, morfoloģiju, leksiku, sintaksi. Atšķir un grupē (klasificē) leksiskos, morfoloģiskos, sintaktiskos valodas līdzekļus.
3. Valodas stils. Valodas līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atpazīst funkcionālo valodas stilu pēc dotajām pazīmēm, valodas līdzekļiem. Atšķir valodas stila pazīmes no valodas līdzekļiem. Nosaka (klasificē), vai dotais valodas līdzeklis ir morfoloģiskais, leksiskais vai sintaktiskais.
4. Dažādi jēdzieni stilistikā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina un izprot ar stilistiku saistītus valodniecības terminus. Savieno terminus ar atbilstošu definīciju.
5. Dažādi valodas līdzekļi tekstā 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pēta dažādu valodas līdzekļu izmantojumu noteikta stila tekstos. Tekstā atrod un izraksta nosauktos morfoloģiskos, leksiskos un sintaktiskos valodas līdzekļus. Klasificē tos. Analizējot dažādu stilu tekstus, pēta valodas līdzekļu lietojumu. (VL.O.3.4.)
6. Funkcionālais valodas stils 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Zina un atšķir funkcionālos valodas stilus. Lasot un analizējot tekstu, nosaka stila dominanti tekstā. Analizējot dažādu stilu tekstus, pēta valodas līdzekļu lietojumu. (VL.O.3.4.) Analizējot tekstu, atpazīst un atzīmē prasītos valodas līdzekļus.
7. Valodas stils, tā pazīmes. Teksta žanrs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lasa un analizē dažādu valodas stilu tekstus. Nosaka stila dominanti. Nosaka teksta žanru. Zina un atpazīst pazīmes, kuras raksturo teksta piederību noteiktam valodas funkcionālajam stilam, saista tās ar konkrēto tekstu.
8. Svešvārdi stilistikā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Novērtē leksisko valodas līdzekļus - svešvārdus un to sinonīmus. Zina svešvārdu nozīmes, atrod atbilstošo latviskās cilmes sinonīmu. Izprot leksikas pamatjautājumus. Apzinās sava individuālā stila īpatnības un mērķtiecīgi, sistemātiski bagātina to. (VL.O.3.5.)
9. Sinonīmi stilistikā 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Lasa un analizē tekstu. Saskata tekstā leksisko valodas līdzekli - sinonīmu. Veido sinonīmu rindas. Izprot leksikas pamatjautājumus. Apzinās sava individuālā stila īpatnības un mērķtiecīgi, sistemātiski bagātina to. (VL.O.3.5.)
10. Frazeoloģismi stilistikā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Novērtē leksisko valodas līdzekli - frazeoloģismu. Atpazīst tekstā, izraksta frazeoloģismus, skaidro to nozīmi. Izprot leksikas pamatjautājumus. Apzinās sava individuālā stila īpatnības un mērķtiecīgi, sistemātiski bagātina to. (VL.O.3.5.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stilistikas pamatuzdevumi Citi zema 1 p. Izprot jēdzienu "stilistika". Zina un nosaka stilistikas kā valodniecības nozares pamatuzdevumus.
2. Valodas līdzekļi tekstā Citi augsta 4 p. Zina un atšķir funkcionālos valodas stilus. Lasot un analizējot tekstu, nosaka stila dominanti tekstā. Pēta dažādu valodas līdzekļu izmantojumu noteikta stila tekstos. Analizējot tekstu, atpazīst un atzīmē prasītos valodas līdzekļus. Klasificē tos, norādot konkrētā valodas līdzekļa veidu.
3. Tekstu žanri Citi vidēja 6 p. Zina funkcionālos valodas stilus un tiem atbilstošos teksta žanrus. Savieno jēdzienu ar definīciju. Noska (klasificē) nosauktā žanra atbilstību konkrētajam valodas stilam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leksiskie valodas līdzekļi stilistikā 00:20:00 vidēja 14 p. Izprot jēdzienu "stilistika". Zina un nosaka stilistikas kā valodniecības nozares pamatuzdevumus. Izprot leksikas pamatjautājumus. Lasa un analizē tekstus. Saskata tekstā leksiskos valodas līdzekļus - sinonīms, svešvārdus, frazeoloģismus. Veido sinonīmu rindas. Zina svešvārdu nozīmes, atrod atbilstošo latviskās cilmes sinonīmu. Skaidro frazeoloģismu nozīmi. Apzinās sava individuālā stila īpatnības un mērķtiecīgi, sistemātiski bagātina to. (VL.O.3.5.)
2. Stila dominante un valodas līdzekļu izmantojums dažāda stila tekstos 00:20:00 vidēja 18 p. Stila jēdziens aptver daudzas sabiedriskās dzīves jomas. Izprot jēdzienu "stils" un stila izpausmes, īpatnības. Atšķir jēdziena dažādās nozīmes. Valodas stils aptver visus valodas sistēmas līmeņus: fonētiku, morfoloģiju, leksiku, sintaksi. Atšķir un grupē (klasificē) leksiskos, morfoloģiskos, sintaktiskos valodas līdzekļus. Zina un atšķir funkcionālos valodas stilus. Lasot un analizējot tekstu, nosaka stila dominanti tekstā. Analizējot dažādu stilu tekstus, pēta valodas līdzekļu lietojumu, atpazīst un atzīmē prasītos valodas līdzekļus.. (VL.O.3.4.) Zina funkcionālos valodas stilus un tiem atbilstošos teksta žanrus. Savieno jēdzienu ar definīciju. Noska (klasificē) nosauktā žanra atbilstību konkrētajam valodas stilam.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas funkcionālie stili, valodas līdzekļi 00:40:00 augsta 17 p. Lasa un analizē dažādu valodas stilu tekstus. Nosaka stila dominanti. Nosaka teksta žanru. Zina un atpazīst pazīmes, kuras raksturo teksta piederību noteiktam valodas funkcionālajam stilam, saista tās ar konkrēto tekstu. Atšķir valodas stila pazimes no valodas līdzekļiem. Analizējot dažādu stilu tekstus, pēta valodas līdzekļu lietojumu. (VL.O.3.4.) Zina un tekstā atpazīst izmantotos valodas līdzekļus, nosaka (klasificē), vai dotais valodas līdzeklis ir morfoloģiskais, leksiskais vai sintaktiskais. Novērtē leksisko valodas līdzekli - frazeoloģismu. Atpazīst tekstā, izraksta frazeoloģismus, skaidro to nozīmi. Izprot leksikas pamatjautājumus. Apzinās sava individuālā stila īpatnības un mērķtiecīgi, sistemātiski bagātina to. (VL.O.3.5.)