Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zeme, litosfēras plātnes, to tektonika Apskatīta Zemes un tās litosfēras, Zemes garozas uzbūve, iežu pamatgrupas, kā arī notiekošie endogēnie jeb iekšejie zemes dzīļu procesi un to ietekme uz cilvēku dzīves vidi.
2. Litosfēra, ģeoloģiskā vide, zemestrīces un vulkānisms Apskatīta litosfēras procesu izpausmes Zemes virspusē, zemestrīces un vulkānisms, iežu pārveidošanās ārējo faktoru ietekmē. Augsnes veidošanās.
3. Ģeoloģiskās vides ietekme uz cilvēku dzīves apstākļiem Pamata teorija par nogāžu procesiem un to novērošanu jeb monitoringu.
4. Iežu dēdēšanas un augsnes veidošanās procesi Teorija par iežu dēdēšanas veidiem un to nozīmi augsnes attīstības, izveides procesos.
5. Augsnes erozijas un degradācijas procesi Teorija par erozijas veidiem un faktoriem, kas to ietekmē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Litosfēras procesi. Pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot jēdzienu aprakstu būtību un parāda prasmi pielietot ar litosfēru un tajā notiekošajiem procesiem saistītos galvenos dotos jēdzienus.
2. Zemestrīces un cunami 2. izziņas līmenis zema 1 p. Prasme aprēķināt pēc dotajiem datiem cunami viļņiem okeānos noejamo attālumu vai laiku, līdz tie sasniegs doto vietu un uzbrāzīsies piekrastei.
3. Zemes garozas procesi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prasme orientēties dažādās kartēs, nosakot dažādus zemes garozas endogēnos un virsmas eksogēnos procesus, izprot svarīgāko terminu būtību un ģeogrāfisko izplatību.
4. Litosfēras procesi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme atpazīt, lasīt un analizēt doto ģeotektonisko karšu fragmentus, nosakot tajos attēlotos galvenos procesus.
5. Ģeoloģiskās vides ietekme, nogāžu procesi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot analizēt dažādus nogāžu procesus, izprot jēdzienus, to norises cēloņus un būtību.
6. Procesi Zemes dzīlēs, litosfērā, iežu cikls 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Orientējas Zemes dzīlēs notiekošos procesos, iežu veidošanās un aprites ciklos, izprot pamatjēdzienus.
7. Iežu dēdēšanas, augsnes veidošanās procesi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot, kādi ir iežu dēdēšanas veidi un ar ko sākas augsnes veidošanās procesi, kādi galvenie faktori tos ietekmē.
8. Zemestrīces fokusa dziļuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot pēc dotajiem lielumiem aprēķināt zemestrīces hipocentra jeb fokusa dziļumu vai laiku, kad pirmie pazemes grūdieni epicentrā sasniegs zemes virsu. Prot pareizi noteikt iespējamo zemestrīces rašanās vietu.
9. Procesi Zemes dzīlēs, iežu veidošanās un grupas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Orientējas litosfēras iežu grupās un to veidošanās apstākļos. Zina iežu piemērus.
10. Iežu dēdēšana un augsnes veidošanās 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izprot iežu dēdēšanas veidu un faktoru secību un augsnes veidošanās procesus kopējās cēloņsakarībās.
11. Augsnes pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Orientējas pasaules galvenajos biomu augsnes tipos, to rašanās apstākļos un galvenajās iezīmēs.
12. Latvijas augsnes un purvi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot Latvijas augsnes tipus, to iezīmes, aprēķināt kūdras slāņa rašanās ilgumu un biezumu purvos un kūdrainās augsnēs. Prot sasaistīt augšņu procesus pasaulē un Latvijā.
13. Augsnes erozija un degradācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme atšķirt erozijas un degradācijas veidus, orientēties šo procesu izplatībā. Spēj aprēķināt erodēto un degradēto teritoriju procentuālo īpatsvaru piemērus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augsnes Eiropā Citi augsta 2 p. Izpēta un skaidro erozijas draudus dažādos Eiropas apgabalos, izmantojot tiešsaistes interneta vietni: Soil Atlas of Europe (Eiropas augšņu atlantu). Prasme orientēties tiešsaistes vietnēs, iegūstot vajadzīgo informāciju.
2. Litosfēra. Kompleksais uzdevums Citi augsta 5 p. Prasme kompleksi pielietot zināšanas, prasmes un iemaņas par doto tēmu: Litosfēras endogēnie un eksogēnie procesi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Litosfēras endogēnie un eksogēnie procesi 00:25:00 vidēja 14 p. Dažādi uzdevumi par litosfēras procesiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeoloģiskā vide un ieži 00:30:00 augsta 10 p. Uzdevumi ar litosfērā notiekošajiem procesiem, spēja orientēties tektoniskajās kartēs.
2. Litosfēras procesi 00:35:00 augsta 13 p. Dažādi uzdevumi par Zemes garozu, litosfēras procesiem, prasme veikt vajadzīgos aprēķinus.