Teorija

Tehnikā ar gāzēm bieži notiek procesi, kuros viens no termodinamiskajiem parametriem paliek nemainīgs. Šādus procesus sauc par izoparametriskiem.
 
Izotermisks process ir process, kurā vielas temperatūra nemainās.
Pirmie neatkarīgi viens no otra šo procesu izpētīja Roberts Boils un Edms Mariots. Viņi konstatēja, ka izotermiskā procesā izpildās sakarība: p ·V=const.

Pielāgojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai gāzes masai šiem apstākļiem un ievērojot, ka T1=T2, iegūsim:
 
p1V1T1=p2V2T2p1V1=p2V2
 
Esam nonākuši pie Boila-Mariota likuma apstiprinājuma un biežāk lietotās izteiksmes.
 
Attēlojot likumu grafiski p-V koordinātu sistēmā, iegūst šādu attēlu:
 
grafiks_boila.svg
 
No grafika ļoti labi redzama spiediena un tilpuma sakarība. Šo līkni sauc par izotermu. Šeit jāievēro, ka ne spiediens, ne tilpums, nekad nebūs \(0\), jo dabā nevar būt gāze, kurai nebūtu spiediena vai tilpuma.
 
Izotermu iespējams attēlot arī citās koordinātu sistēmās. Asu sistēmā V-T grafiks izskatās šādi:
 
grafiks_boila_VT.svg,
 
Asīs p-V:
  
grafiks_boila_pt.svg
 
Šajos grafikos ļoti labi redzama galvenā procesa īpašība - temperatūra visu laiku paliek nemainīga.
 
Atsauce:
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Physical_Properties_of_Matter/Gases/Kinetic_Theory_of_Gases
Fizika vidusskolai.Konspektīvs izklāsts - Branka V., Gaumigs V., Puķītis P.
P. Puķītis Fizika 11. klasei, Zvaigzne ABC 2011., 18.lpp.