Tehnikā ar gāzēm bieži notiek procesi, kuros viens no termodinamiskajiem parametriem paliek nemainīgs. Šādus procesus sauc par izoparametriskiem.
 
Izobārisks process ir process, kurā gāzes spiediens nemainās.
Pirmais eksperimentāli izpētīja šo procesu franču zinātnieks Žozefs Luijs Gē Lisaks.
Viņš konstatēja, ka nemainīga spiediena gadījumā izpildās sakarība: VT=const.
(Šis likums ir spēkā tikai ideālai gāzei.)
 
Pielāgosim gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai šim gadījumam, ievērojot, ka
 
p1=p2, un nedaudz pārveidosim:
 
p1V1T1=p2V2T2V1T1=V2T2V2=V1T2T1.

Aplūkojot pēdējo sakarību, var secināt, ka tilpums mainās proporcionāli absolūtās temperatūras relatīvai izmaiņai.
 
Šos procesus attēlo arī grafiski triju veidu koordinātu asīs.
Attēlojot likumu grafiski p-V koordinātu sistēmā, iegūst šādu attēlu:
 
grafiks_ge_PV.svg
 
No grafika ļoti labi redzams, ka spiediens paliek nemainīgs. Iegūto līniju sauc par izobāru. Šeit jāievēro, ka ne spiediens, ne tilpums, nekad nebūs \(0\), jo dabā nevar būt gāze, kurai nebūtu spiediena vai tilpuma.

Izobāru iespējams attēlot arī citās koordinātu sistēmās. Koordinātu sistēmā p-T grafiks izskatās šādi:
 
grafiks_ge_PT.svg,
 
un asīs V-T:
 
grafiks_ge_VT.svg
 
Jāievēro, ka V-T koordinātu sistēmā izobāra iet tieši koordinātu sistēmas nulles punkta virzienā, tomēr izobāra nekad nekrustos nulles punktu, jo nav iespējama gāze, kurai nebūtu tilpuma.
 
Atsauce:
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Physical_Properties_of_Matter/Gases/Kinetic_Theory_of_Gases
Fizika vidusskolai.Konspektīvs izklāsts - Branka V., Gaumigs V., Puķītis P.
P. Puķītis Fizika 11. klasei, Zvaigzne ABC 2011.,18. lpp.