Elastības spēks ir elektromagnētiskās mijiedarbības izraisīts spēks, kas darbojas starp ķermeni veidojošajiem atomiem.
Elastības spēks rodas tad, kad ķermenis pakļauts ārējo spēku iedarbībai un deformējas. Deformācijas dēļ ķermenis maina izmērus un formu. Cietu ķermeņu deformācijas veidi ir stiepe, spiede, bīde, liece un vērpe.
Atšķir elastīgu un plastisku deformāciju.
Ķermenis deformējas elastīgi, ja pēc ārējā spēka izzušanas pilnīgi atjaunojas ķermeņa sākotnēji izmēri, forma un tilpums.
 
Deformācija. Huka likums.png
 
Ķermenis deformējas plastiski, ja pēc ārējā spēka izzušanas deformācija ir paliekoša, t.i. ķermeņa sākotnēji izmēri, forma un tilpums pilnīgi neatjaunojas.
 
deformācija.png
 
Elastīgas deformācijas gadījumā spēku, ar kādu ķermenis pretojās deformācijām, apraksta Huka likums.
Elastības spēks ir tieši proporcionāls deformācijai un vērsts pretēji deformāciju izraisošam spēkam.
Fel.=kΔx vai Fel.=kΔl, kur
Fel - elastības spēks,
\(k\) - elastības koeficients vai stinguma koeficients (atsperēm), \(N/m\),
\(∆x\) vai \(∆l\) – absolūtais pagarinājums, \(m\)
 
Auklas absolūto pagarinājumu var izteikt šādi: Δl=ll0, kur
Δl - absolūtais pagarinājums, \(m\);
l - garums, ko nosaka spēka \(F\) iedarbība, \(m\);
l0 - sākuma garums, \(m\).
 
Relatīvais pagarinājums parāda, cik liela daļa ir absolūtais pagarinājums no gumijas sākuma garuma, un to aprēķinām pēc formulas:
ϵ=Δll0, kur
ϵ - relatīvais pagarinājums.
 
Atsauce:
Šiters E., Reguts V., Cabelis A.. Fizika 10. klasei. Izdevējs: Lielvārds., Izdots: 2013.