STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskais spriegums Elektriskā strāva. Strāvas avoti.
2. Voltmetrs. Sprieguma mērīšana Sprieguma mērīšana.
3. Spriegums Aprakstīta sprieguma definēšana un saistība ar elektriskā lauka darbu.
4. Sprieguma mērīšana Aprakstīta sprieguma mērīšana ar voltmetru.
5. Elektriskās strāvas stiprums un tā mērvienības Definēts elektriskās strāvas stiprums un tā mērvienības.
6. Strāvas stiprums. Maiņstrāva. Elektrodrošība Definē strāvas stiprumu.
7. Elektriskās strāvas stipruma mērīšana Aprakstīta elektriskās strāvas mērīšana ar ampērmetru.
8. Ampērmetrs. Strāvas stipruma mērīšana Strāvas stipruma mērīšana.
9. Elektrodrošība Elektrobīstamība. Elektriskās strāvas lietošanas nosacījumi.
10. Elektrodrošība. Elektrotraumas Elektrotraumas. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu.
11. Elektrodrošība. Pirmās palīdzības sniegšana Elektrotraumas. Pirmā palīdzība.
12. Oma likums ķēdes posmam Dots Oma likuma formulējums un grafiskais attēlojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā sprieguma mērvienības 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārveido spriegumu SI vienībās.
2. Izteikto apgalvojumu pareizība un sprieguma mērvienību pārveidošana 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība un jāpārveido sprieguma mērvienības.
3. Voltmetra ieslēgšana shēmā 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Jāizvērtē voltmetra ieslēgšanas pareizība un jānosaka skalas sīkākā iedaļas vērtība.
4. Voltmetra rādījums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jānoskaidro kādai strāvai paredzēts voltmetrs un jānolasa tā rādījums.
5. Mēriekārtu ieslēgšanas pareizība un iedaļas vērtības 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jānosaka mērinstrumentu ieslēgšanas pareizība elektriskajā ķēdē un jānosaka sīkākās iedaļas vērtība.
6. Voltmetrs ķēdē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analizē situācijas, izmantojot elektrisko slēgumu īpašības. (D.9.12.1.1.1.; D.9.4.2.4.)
7. Ampērmetrs ķēdē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analizē situācijas, izmantojot elektrisko slēgumu īpašības. (D.9.12.1.1.1.; D.9.4.2.4.)
8. Izteikumi par strāvas stiprumu un mērīšanu, mērvienību pārveidojumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par elektriskās strāvas stiprumu un mērišanu, jāveic mērvienību pārveidojumi.
9. Apgalvojumu pareizība par Oma likumu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība par Oma likumu. Analize situacijas, izmantojot Oma likumu. (D.9.4.2.4.)
10. Strāvas stipruma atkarība no sprieguma 3. izziņas līmenis augsta 13 p. Pēta strāvas stiprumu ķēdes posmā atkarībā no tam pieslēgtā elektriskā sprieguma. Skaidro elektriskos procesus, izmantojot matemātiskas sakarības starp elektriskajiem raksturlielumiem (strāvas stiprums, spriegums). (D.9.4.2.4.)
11. Strāvas stiprums ķēdes posmā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina strāvas stiprums ķēdes posmā, ja zināma tā pretestība un tam pieslēgtais spriegums.
12. Strāvas stiprums I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Oma likums. Strāvas stipruma aprēķināšana.
13. Strāvas stiprums II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Strāvas stipruma robežu noteikšana, ja tiek izmantots maiņrezistors.
14. Rezistora spriegums 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Jāaprēķina spriegums uz rezistora, ja zināma tā pretestība un caurplūstošās strāvas stiprums.
15. Ampērmetra pretestība 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina ampērmetra pretestība.
16. Elektriskā pretestība II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Oma likums. Pretestības aprēķināšana. Mērvienību pārveidošana.
17. Voltmetra pretestība 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina voltmetra pretestība, ja zināms mērāmais spriegums un caurplūstošās strāvas stiprums.
18. Elektriskais spriegums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Oma likums. Sprieguma aprēķināšana. Mērvienību pārveidošana.
19. Strāvas stiprums pēc sprieguma palielināšanas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina, cik stipra strāva plūdīs reostatatā pēc sprieguma palielināšanas.
20. Strāvas stipruma atkarības no sprieguma grafiks 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot doto grafiku, jānosaka elektroierīces pretestība un strāvas stipruma atbilstība spriegumam.
21. Strāvas stipruma maiņas grafiks elektroiekārtai 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot doto grafiku, jānosaka elektroierīces pretestība un strāvas stipruma atbilstība spriegumam.
22. Strāvas stipruma atkarības no prestības grafiks 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot grafikā iegūstamos datus, jāprēķina strāvas avota spriegums.
23. Praktiskais darbs “Oma likuma pārbaude” 3. izziņas līmenis augsta 16 p. Izstrādā praktisko darbu “Oma likuma pārbaude”. Skaidro elektriskos procesus, izmantojot matemātiskas sakarības starp elektriskajiem raksturlielumiem (strāvas stiprums, spriegums). (D.9.4.2.4.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektrodrošība I Citi vidēja 1 p. Elektriskās strāvas lietošanas nosacījumi.
2. Elektrodrošība II Citi vidēja 1 p. Elektrotraumas. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu.
3. Elektrodrošība III Citi vidēja 1 p. Elektrotraumas. Pirmās palīdzības sniegšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Voltmetrs. Oma likums 00:15:00 vidēja 4,5 p. Izvērtē voltmetra ieslēgšanas pareizību un nosaka skalas sīkākā iedaļas vērtību. Izmanto Oma likumu uzdevumu risināšanā. Strādā ar grafiku.
2. Ampērmetrs. Oma likums 00:15:00 vidēja 7 p. Nosaka mērinstrumentu ieslēgšanas pareizību elektriskajā ķēdē un nosaka sīkākās iedaļas vērtību. Izmanto Oma likumu uzdevumu risināšanā. Strādā ar grafiku.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Oma likums. Mērierīces 00:15:00 vidēja 7 p. Noskaidro kādai strāvai paredzēts voltmetrs un nolasa tā rādījums. Izmanto Oma likumu uzdevumu risināšanā. Strādā ar grafiku.