Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzņēmējdarbība un tās vide Komercdarbības būtība; Komercdarbības stimuli un riski; Valsts loma uzņēmējdarbībā; Komercdarbības vide.
2. Komercdarbības juridiskās formas Komercdarbības juridiskās formas - IK, PS, KS, SIA, AS.
3. Uzņēmuma finanses, līdzekļi Finanses - iekšējo finanšu līdzekļu avoti un ārējie finanšu avoti. Pamatkapitāls, pašu kapitāls, pamatlīdzekļi, apgrozāmie līdzekļi, amortizācija.
4. Kredīti, to atmaksāšana Kredīts, vienkāršie procenti, saliktie procenti, pēcapmaksa, priekšapmaksa, kredīta formas
5. Grāmatvedība Grāmatvedības organizācija un galvenie elementi. Bilance, aktīvi un pasīvi.
6. Grāmatvedības bilance Grāmatvedības bilance - aktīvi, pasīvi. Bilances struktūra. Likviditāte; saistību koeficients.
7. Grāmatvedības un ekonomiskā peļņa Peļņas vai zaudējuma aprēķins. Grāmatvedības un ekonomiskā peļņa. Uzņēmuma maksātnespēja.
8. Ražošanas izmaksas Patstāvīgās, mainīgās, kopējās, vidējās patstāvīgās, vidējās mainīgās, galējās izmaksas.
9. Darba ražīgums. Rentabilitāte Darba ražīgums. Faktori, kas veicina darba ražīgumu. Rentabilitāte.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Komercdarbības būtība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teorētiski jautājumi par komercdarbības būtību
2. Finansēšanas avoti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Finanses; Iekšējie un ārējie finansēšanas avoti.
3. Kredīts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kredīta veidi, kredīta vienkāršo un salikto procentu formula
4. Kredīta procenti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kredīts. Vienkāršie procenti, saliktie procenti, priekšapmaksa, pēcapmaksa (rēķināmie uzdevumi)
5. Vienkāršie procenti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevumi, izmantojot vienkāršo procentu aprēķināšanas formulu.
6. Saliktie procenti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kredīti ar saliktiem procentiem
7. Kredīta procentu lielums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aizdevuma procentu lieluma aprēķināšana
8. Kredīts ar priekšapmaksu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kredīts ar priekšapmaksu
9. Grāmatvedības organizēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Grāmatvedības organizēšana un galvenie elementi
10. Grāmatvedības bilance 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Grāmatvedības bilance, saistību koeficients
11. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Peļņas vai zaudējumu aprēķins; Ekonomiskā un grāmatvedības peļņa; rentabilitāte
12. Peļņa, izmaksas, ieņēmumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzņēmuma peļņas, izmaksu un ieņēmumu aprēķināšana.
13. Peļņas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevumi par kopējo ieņēmumu, kopējo izdevumu un peļņas aprēķināšanu
14. Amortizācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzņēmuma pamatlīdzekļa amortizācijas aprēķins, izmantojot lineāro metodi
15. Kopējās izmaksas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kopējo izmaksu, mainīgo un pastāvīgo izmaksu aprēķināšana
16. Darba ražīgums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darba ražīguma aprēķināšana; ekonomiskā efektivitāte
17. Darba ražīguma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darba ražīguma aprēķināšana
18. Vidējās izmaksas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vidējās kopējās izmaksas, vidējās pastāvīgās izmaksas un vidējās mainīgās izmaksas.
19. Rentabilitāte 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Apgrozījuma rentabilitātes, aktīvu rentabilitātes un pašu kapitāla rentabilitātes aprēķināšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa 1. uzd. 10. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas (2018.g.) Citi vidēja 1p. Izprot, kas ir uzņēmējdarbība un komercdarbība. Zina komercdarbības juridiskās formas Latvijā un analizē to priekšrocības un nepilnības.
2. 1. daļa 1. uzd. 12. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas (2018.g.) Citi vidēja 1p. Izprot, kas ir uzņēmējdarbība un komercdarbība. Zina komercdarbības juridiskās formas Latvijā un analizē to priekšrocības un nepilnības.
3. 1. daļa 1. uzd. 13. jautājums - Ražošanas izmkasas (2018.g.) Citi vidēja 1p. Zina ražošanas izmaksu veidus, prot tos aprēķināt un izmantot ražošanas lēmumu pieņemšanā.
4. 1. daļa 1. uzd. 14. jautājums - Ražošanas izmkasas (2018.g.) Citi vidēja 1p. Zina ražošanas izmaksu veidus, prot tos aprēķināt un izmantot ražošanas lēmumu pieņemšanā.
5. 1. daļa 1. uzd. 15. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas (2018.g.) Citi vidēja 1p. Izprot jēdzienu "uzņēmuma līdzekļi". Zina uzņēmuma līdzekļu iedalījuma veidus un to atspoguļojumu bilancē.
6. 2. daļas 2. uzd. - Komercdarbība. Ražošanas izmaksas (2018.g.) Citi vidēja 10p. Zina ražošanas izmaksu veidus, prot tos aprēķināt un izmantot ražošanas lēmumu pieņemšanā. Izprot tirgzinības lomu uzņēmējdarbībā un zina tās pamatelementus.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzņēmējdarbības organizēšana I Citi vidēja 1p. Komercdarbības būtība. Peļņas, kopējo ieņēmumu un kopējo izmaksu aprēķināšanas uzdevumi.
2. Uzņēmējdarbības organizēšana II Citi vidēja 1p. Komercdarbības formas
3. Uzņēmējdarbības organizēšana III Citi vidēja 1p. Ražošanas izmaksas - kopējās, mainīgās, pastāvīgās izmaksas; Vidējās izmaksas.
4. Uzņēmējdarbības organizēšana IV Citi vidēja 1p. Ražošanas izmaksas - kopējās, mainīgās, pastāvīgās izmaksas; Vidējās izmaksas.
5. Uzņēmējdarbības organizēšana V Citi vidēja 1p. Grāmatvedības organizācija un galvenie elementi
6. Uzņēmējdarbības organizēšana VI Citi vidēja 1p. Grāmatvedības bilance, maksātspējas koeficients un saistību koeficients
7. Uzņēmējdarbības organizēšana VII Citi vidēja 1p. Peļņas vai zaudējumu aprēķins - grāmatvedības peļņa, ekonomiska peļņa, tīra peļņa, rentabilitātes koeficients
8. Uzņēmējdarbības organizēšana VIII Citi vidēja 1p. Peļņas vai zaudējumu aprēķins - grāmatvedības peļņa, ekonomiska peļņa, tīra peļņa, rentabilitātes koeficients
9. Uzņēmējdarbības organizēšana IX Citi vidēja 1p. Amortizācijas aprēķināšana
10. Uzņēmējdarbības organizēšana X Citi vidēja 1p. Kredītu atdošanas summas aprēķināšana, pielietojot vienkāršos vai saliktos procentus; kredīti ar priekšapmaksu un pēcapmaksu.
11. Uzņēmējdarbības organizēšana XI Citi vidēja 1p. Darba ražīguma aprēķināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Komercdarbība. Izmaksas 00:00:00 vidēja 3p. Komercdarbības būtība un formas. Ražošanas izmaksas - mainīgās, patstāvīgās un kopējās.
2. Grāmatvedība 00:00:00 vidēja 3p. Grāmatvedības būtība un organizēšana. Bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins.
3. Kredīts. Amortizācija. Darba ražīgums 00:00:00 vidēja 3p. Kredīta būtība un veidi. Amortizācijas. Darba ražīgums uzņēmumā.