Uzņēmuma reģistrēšanas kārtība
"Uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība, ko komersants izmanto komercdarbības veikšanai."
Pirms uzsākt saimniecisko darbību, ir jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrā.
Komercreģistrs ir datu bāze par uzņēmumiem.

Komercreģistrā obligāti ir jāreģistrējas komersantiem, kuri atbilst šādām pazīmēm:
 • gada apgrozījums lielāks par 284 600 eiro,
 • vienlaikus nodarbināti vairāk nekā 5 darbinieki.
Komercdarbības juridiskās formas
 
Pavisam ir piecas komercdarbības juridiskās formas:
 • Individuālais komersants (IK);
 • Pilnsabiedrība (PS);
 • Komandītsabiedrība (KS);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA);
 • Akciju sabiedrība (AS).
 
Individuālais komersants (IK)
"Individuālais komersants ir fiziska persona, kura kā komersants ir ierakstīta Komercreģistrā."
 • Dibinot IK, jāreģistrējas Komercreģistrā, pieteikumā norādot: individuālā komersanta vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, firmu, juridisko adresi un komercdarbības veidu.
 • Pamatkapitāls netiek prasīts.
 • Lēmumus pieņem individuālais komersants viens pats.
 • Visu peļņu iegūst komersants, no peļņas jāsamaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis (no 2018. gada 1. janvāra UIN likme ir 20%.).
 • Komersants atbild ar visu savu mantu (neierobežota atbildība).
 • Papildus līdzekļus komersants var iegūt, aizņemoties kredītus.
 
Pilnsabiedrība (PS)
 • Reģistrējoties jānorāda: visu sabiedrības biedru vārdi, uzvārdi, personas kodi, dzīvesvieta (juridiskai personai nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), firma, sabiedrības veids, juridiskā adrese, komercdarbības veids.
 • Pamatkapitāls nav noteikts.
 • Pārvalde notiek saskaņā ar līguma noteikumiem. Lēmumu pieņemšanai nepieciešama visu sabiedrības lietvežu piekrišana.
 • Peļņu pēc nodokļu samaksāšanas sadala proporcionāli sabiedrībā ieguldītajām kapitāla daļām.
 • Atbildība proporcionāli ieguldītajām kapitāla daļām, atbild ar visu savu mantu.
 • Papildus līdzekļus var iegūt, ieguldot daļu peļņas uzņēmumā vai ņemot kredītu.
 
Komandītsabiedrība (KS)
 • Reģistrējoties jānorāda visu sabiedrības biedru vārdi, uzvārdi, personas kods, dzīvesvieta (juridiskajai personai nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), firma, sabiedrības veids, juridiskā adrese, komercdarbības veids.
 • Pamatkapitāla lielums nav noteikts.
 • Pārvalde: komandīti nevar piedalīties sabiedrības lietvedībā un nevar pārstāvēt sabiedrību attiecībās ar trešajām personām.
 • Peļņu pēc nodokļu samaksāšanas sadala proporcionāli sabiedrībā ieguldītajām kapitāla daļām.
 • Komandīti atbild tikai ar sabiedrībā ieguldīto kapitāla daļu. Par pārējiem zaudējumiem viņi atbild proporcionāli ieguldītajām kapitāla daļām.
 • Papildus līdzekļus var iegūt tad, ja piesaista jaunus komandītus, daļu peļņas novirza attīstībai vai paņem kredītu.
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
"Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona. "

Dibināšana:
 • Izstrādā un paraksta dibināšanas dokumentus - dibināšanas līgumu, statūtus.
 • LR Uzņēmumu reģistram jāiesniedz pieteikums, dibināšanas līgums, statūti, bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments, vai atzinums par mantisko ieguldījumu, padomes locekļu piekrišana, ja tāda ir paredzēta, valdes locekļu piekrišana, valdes paziņojums par juridisko adresi, kvīts par valsts nodevas apmaksu un kvīts par publikāciju Latvijas Vēstnesī.
 
Dibināšanas līgumā norāda:
 1. "Ziņas par dibinātājiem (fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu un dzīvesvietu, kurš juridiskās personas vārdā paraksta dibināšanas līgumu).
 2. Sabiedrības firma (nosaukums).
 3. Sabiedrības pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība.
 4. Katra dibinātāja parakstītā pamatkapitāla un līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai apmaksājamā pamatkapitāla lielums, apmaksas kārtība un termiņi.
 5. Katram dibinātājam pienākošos daļu skaits atbilstoši tā parakstītā pamatkapitāla daļai.
 6. To daļu skaits un nominālvērtību summa, kuras, dibinot sabiedrību, tiek apmaksātas ar mantisko ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu un katras tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, kura uzņemas saistības izdarīt mantisko ieguldījumu.
 7. Dibināšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un segšanas kārtība.
 8. Jebkuri īpaši pienākumi, tiesības vai priekšrocības, kas sabiedrības dibināšanas laikā piešķirtas personai, kura piedalījusies sabiedrības dibināšanā.
 9. Sabiedrības valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta.
 10. Sabiedrības padomes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (ja sabiedrībai ir padome).
 11. Revidenta vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, ja revidents ir sabiedrībā paredzēts.
 12. Citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu.
 13. Sastādīšanas (parakstīšana) vieta un parakstīšanas datums.
 
Statūtos jānorāda:
 1. Sabiedrības firma (nosaukums).
 2. Sabiedrības darbības termiņu vai mērķi (ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai).
 3. Pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība.
 4. Sabiedrības valdes skaitliskais sastāvs un valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību kopīgi vai atsevišķi.
 5. Sabiedrības padomes skaitliskais sastāvs (ja sabiedrībai paredzēta padome).
 6. Īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti).
 7. Citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu.
 8. Statūtu parakstīšanas datums.
Statūtus paraksta visi dibinātāji. Dibinātāju paraksti uz statūtiem publiski nav jāapliecina pie zvērināta notāra vai pagasttiesā. Statūtu paraugi pieejami Uzņēmumu reģistra interneta mājas lapā, kā arī visās Uzņēmumu reģistra nodaļās."
 • Izveido pārvaldes institūciju un ieceļ revidentu;
 • Apmaksā pamatkapitālu;
 • Samaksā valsts nodevu par reģistrēšanu;
 • Iesniedz komercreģistrā pieteikumu.
 
Reģistrācijas process
 • Dibināšanas līgums
 • Sabiedrības pamatkapitāla iemaksāšana
 • Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā
 • Konta atvēršana bankā
 • Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā"
Pamatkapitāls ne mazāk par 2 800 eiro.
(Ir iespējams reģistrēt arī mazkapitāla SIA ar kapitālu no 1 EUR līdz 2,800 EUR pie nosacījuma, ka visi uzņēmuma dibinātāji ir fiziskās personas un to skaits nepārsniedz 5.)
 
Pārvalde:
 
"Dalībnieku sapulce veic grozījumus statūtos, var mainīt pamatkapitālu, ievēlēt valdi, apstiprināt gada pārskatus, lemt par peļņas sadali, kā arī lemt par darbības pārtraukšanu.
 
SIA valde vada un pārstāv sabiedrību, veic grāmatvedības uzskaiti.
 
Par peļņas sadali lemj dalībnieku sapulce. Daļa peļņas jāieskaita obligātajās rezervēs, daļu var izmaksāt dividendēs, daļu var izmantot citiem mērķiem.
 
Atbildība ir ierobežota - atbild tikai ar SIA ieguldīto mantu.
 
Papildus līdzekļus var iegūt, palielinot pamatkapitālu - ieguldot uzņēmumā jaunus līdzekļus."
 
 
Akciju sabiedrība (AS)
  
Dibināšana:
 1. Izstrādā un paraksta dibināšanas dokumentus - dibināšanas līgumu, statūtus.
   
  LR Uzņēmumu reģistram jāiesniedz pieteikums, dibināšanas līgums, statūti, bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments, vai atzinums par mantisko ieguldījumu, padomes locekļu piekrišana, ja tāda ir paredzēta, valdes locekļu piekrišana, valdes paziņojums par juridisko adresi, kvīts par valsts nodevas apmaksu un kvīts par publikāciju Latvijas Vēstnesī.
   
  Dibināšanas līgumā norāda - to pašu ko SIA dibināšanas līgumā (skatīt pie SIA dibināšanas līguma).
   
  Statūtos norāda to pašu ko pie SIA (skatīt pie SIA, ko sevī ietver statūti).
   
 2. Izveido pārvaldes institūciju un ieceļ revidentu.
 3. Apmaksā pamatkapitālu.
 4. Samaksā valsts nodevu par reģistrēšanu.
 5. Iesniedz Komercreģistrā pieteikumu.
 
AS papildus norāda: katras akcijas kategorijas skaitu un nominālvērtību, katras akcijas kategorijas tiesības; vai akcijas ir vārda vai uzrādītāja akcijas; vai akcija ir papīra formā vai dematerializētā.
 
Pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par 35 000 eiro.
 
Pārvalde:
 • Akcionāru sapulce lemj par gada pārskatu, par peļņas izlietošanu, ievēl padomes locekļus, revidentu, likvidatoru, var celt prasību pret valdes un padomes locekļiem, groza statūtus, lemj par pamatkapitāla palielināšanu, par vērtspapīr emisiju (izlaišanu), lemj par AS darbības pārtraukšanu. Balstiesības dot katra apmaksāta akcija. Akcionāram balstiesības ir atbilstoši viņam piederošo akciju nominālvērtību summai.
 • AS padome - pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā. AS padome ievēl un atsauc valdes locekļus, izskata gada pārskatus, uzrauga AS lietu kārtošanu, saskaņā ar likumiem pārstāv AS tiesā.
 • AS valde - vada AS komercdarbību, kārto grāmatvedību, atbilstoši AS statūtiem un sapulces lēmumiem rīkojas ar AS līdzekļiem un mantu.
 • AS valdes priekšsēdētāju ievēl padome no valdes locekļiem.
Peļņas sadale - pēc nodokļu samaksāšanas, atskaitījumu veikšanas obligātajās rezervēs akcionāru sapulce lemj par peļņas sadali.
Dividendēs izmaksājamo peļņas daļu sadala proporcionāli apmaksāto akciju nominālvērtību summai un atbilstoši akciju kategorijai.
 
Atbildība ir ierobežota - atbild ar AS mantu.
 
Pamatkapitālu var palielināt, emitējot akcijas saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu. Emitēt jaunas akcijas atļauts tad, ja pilnībā apmaksātas iepriekšējās akcijas. Var emitēt arī obligācijas."
 
 
Komercdarbības formu priekšrocības un trūkumi
 
Komercdarbības forma
Priekšrocības
Trūkumi
Individuālais komersants
 • ātra lēmuma pieņemšana
 • nav jādalās ar peļņu
 • viegli reģistrējams
 • nevajag dibināšanas kapitālu
 • neierobežota atbildība ar visu savu mantu
 • grūti piesaistīt papildus līdzekļus
Komercsabiedrības
Personālsabiedrības
 
 • var apvienot lielākus līdzekļus
 • katrs var uzņemties daļu atbildības
 • daži atbildību var ierobežot (komandīti)
 • neierobežota atbildība
 • jādalās ar peļņu
 • jāsaskaņo ar biedriem lēmuma pieņemšana
Kapitālsabiedrība
 • iespējas piesaistīt lielus līdzekļus
 • ierobežota atbildība
 • iespēja piesaistīt kvalificētus darbiniekus
 • sarežģīta dibināšana
 • daudzpakāpju sarežģīta pārvalde
 • peļņa jādala ar daudziem, un to var ietekmēt AS kopsapulces lēmums
 
Aktuālo informāciju par komercdarbību veidiem var iegūt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv un iepazīties ar salīdzinājuma tabulu.