STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ziemeļu krusta karu cēloņi 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina un nostiprina zināšanas, sekmē formulēšanas prasmes.
2. Krustnešu panākumu cēloņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
3. Nosaki renesanses laika notikuma cēloņus un sekas 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināšanas, izpratne par vēstures notikumiem, procesiem, to cēloņsakarībām.
4. Kalendāra nemieri - cēloņi, iegansti 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Sekmē izpratni, pārbauda, nostiprina zināšanas.
5. Nosaki reformācijas sekmētās pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina, pārbauda izpratni par kopsakarībām.
6. Reformācijas sekas latviešiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pārbauda, papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
7. Livonijas kara cēloņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas, izpratni.
8. Livonijas kara sekas 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Pārbauda izpratni, zināšanas par kara sekām.
9. Poļu-zviedru kara cēlonis 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas, lasītprasmi.
10. Poļu-zviedru kara sekas I 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
11. Poļu-zviedru kara sekas II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina izpratni par kara ietekmi.
12. Zviedru laiku ietekme, sekas 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kristisko domāšanu, teksta izpratni, zināšanas.
13. Ziemeļu kara ietekme 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, izpratni par kara ietekmi.
14. Hernhūtiešu ietekme, nozīme 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izpratnes, zināšanu un kritiskās domāšanas sekmēšana.
15. Zemnieku nemieri, to cēloņi, sekas 3. izziņas līmenis augsta 11 p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina zināšanas.
16. Napoleona karagājiena sekas - Rīga 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
17. Dzimtbūšanas atcelšanas sekas 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
18. Latviešu izceļošana uz Krieviju, tās sekas 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina, papildina zināšanas par izceļošanu.
19. 19. gs. sasnieguma ietekme - sekas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas, izpratni.
20. 1905. g. revolūcijas cēloņi 2. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
21. 1905. g. revolūcija un tās sekas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
22. 1905. g. revolūcija un tās sekas - grupēšana 3. izziņas līmenis zema 2 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
23. Pirmā pasaules kara ietekme uz saimniecību 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pilnveido prasmi grupēt atbilstoši nozarēm.
24. Pirmā pasaules kara frontes tuvošanās - sekas 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina zināšanas, pilnveido prasmi grupēt.
25. Latviešu strēlnieki Krievijā - kopsakarības 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
26. Pirmā pasaules kara sekas 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
27. Panākumi LR saimniecībā un to cēloņi - savietošana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Papildina zināšanas par globalizācijas ietekmi, par cēloņsakarībām ekonomikā un saimniecībā, nostiprina jēdzienu lietojuma prasmes, formulējumu izpratni.
28. Autoritārā režīma politikas sekas rūpniecībā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē izpratni par spriedumu neviennozīmību, veicina prasmi pamatot, argumentēt tos.
29. Autoritārā režīma politikas sekas lauksaimniecībā 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē izpratni par spriedumu neviennozīmību, veicina prasmi pamatot, argumentēt tos.
30. Molotova-Ribentropa pakta sekas 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Sekmē lasītprasmi, jēdzienu lietojumu.
31. Otrā pasaules kara ietekme Latvijā 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Papildina zināšanas, prasmi strādāt ar tekstu.
32. LR neatkarības atjaunošanas procesa notikums un tā sekas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par notikumu virzību.
33. Novadu atšķirības, to cēloņi 2. izziņas līmenis vidēja 11 p. Nostiprina izpratni par novadu atšķirību veidošanos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Notikumu cēloņsakarības līdz Pirmajai nacionālajai atmodai 00:55:00 vidēja 53 p. Krusta kari, Livonija; reformācijas ietekme; cīņa par varu Livonijā - cēloņi, sekas; 18. gs. un 19. gs. sākuma procesu cēloņsakarības
2. Nacionālā atmoda, 20. gs. - cēloņsakarības 00:55:00 vidēja 61 p. Dzimtbūšanas atcelšana; jaunlatviešu darbība; 1905. gada revolūcijas cēloņi, sekas; Pirmais pasaules karš un LR proklamēšana. Otrā pasaules kara notikumu cēloņsakarības. Trešā atmoda, LR neatkarības atjaunošana.