Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums. Organismu daudzveidība. Sēnes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns prot klasificēt dotos organismus atbilstoši to vielmaiņas tipam - pareizi izvēlas sēnes barošanās veidu.
2. 1. daļas 2. uzdevums. Bioloģijas zināšanu nozīme. Antibiotiku iedarbība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns novērtē bioloģijas zināšanu nozīmi, analizējot informāciju par dažādu organismu grupu (vīrusu, baktēriju, protistu, sēņu, augu un dzīvnieku) ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti - izvēlas nepareizo apgalvojumu par antibiotiku iedarbības eksperimentu.
3. 1. daļas 3. uzdevums. Dzīvības organizācijas līmeņi. Populācija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns dotajos piemēros pazīst un pēctecīgi sakārto dzīvības organizācijas pamatlīmeņus (šūna, audi, orgāni, orgānu sistēmas, organisms, populācija, biocenoze, ekosistēma, biosfēra) - izvēlas pareizu populāciju raksturojošo aprakstu.
4. 1. daļas 4. uzdevums. Sugas kritēriji 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns dotajā piemērā nosaka sugas kritērijus (morfoloģiskais, anatomiskais, fizioloģiskais, ekoloģiskais, ģeogrāfiskais, bioķīmiskais/citoloģiskais, ģenētiskais).
5. 1. daļas 5. uzdevums. Evolūcijas likumsakarības. Salīdzinošā anatomija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns raksturo evolūcijas likumsakarības, analizējot informāciju par evolūcijas pierādījumiem – fosilijām, salīdzinošās anatomijas un embrioloģijas pētījumiem - pareizi izvēlas apgalvojumu par skeleta pielāgojumiem.
6. 1. daļas 6. uzdevums. Barošanās ķēdes un tīkli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns analizē informāciju par organismu barošanās attiecībām ekosistēmā, lai veidotu noteiktai ekosistēmai raksturīgas barošanās ķēdes vai tīklu - pareizi izvēlas atbilstošu apgalvojumu par ekosistēmas populāciju mijiedarbībām attēlotajā barošanās tīklā.
7. 1. daļas 7. uzdevums. Organismu loma ķīmisko elementu apritē dabā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns izskaidro organismu lomu ķīmisko elementu (slāpekļa un oglekļa) apritē dabā, izmantojot shēmas - pareizi izzēlas apgalvojumu, kas raksturo fosilā kurināmā lomu ķīmisko elementu apritē.
8. 1. daļas 8. uzdevums. Prokariotu un eikariotu šūnas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns salīdzina prokariotu un eikariotu šūnu uzbūvi, izmantojot attēlus.
9. 1. daļas 9. uzdevums. Šūnas sastāvdaļu nozīme. Goldži komplekss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns raksturo dzīvnieku šūnu un audu uzbūves atbilstību funkcijām, izmantojot attēlus un mikropreparātus - Goldži komplekss.
10. 1. daļas 10. uzdevums. Vielu transports caur šūnas plazmatisko membrānu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izskaidro doto informāciju par jonu koncentrācijas nozīmi dzīvo sistēmu dzīvības procesos.
11. 1. daļas 11. uzdevums. DNS uzbūve 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns izskaidro DNS uzbūves nozīmi pazīmju pārmantošanā (nukleotīdu veidi un komplementaritāte), izmantojot shematiskos attēlus.
12. 1. daļas 12. uzdevums. Enzīmu darbības efektivitāti ietekmējošie faktori 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izskaidro dažādu faktoru (temperatūra, pH, substrāta koncentrācija, enzīma koncentrācija) ietekmi uz enzīmu darbības aktivitāti, analizējot doto informāciju.
13. 1. daļas 13. uzdevums. Olbaltumvielu biosintēze 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns modelē olbaltumvielu biosintēzes procesu, izmantojot doto informāciju un mRNS koda tabulas - izvēlas norādītajai mRNS atbilstošu tRNS antikodonu.
14. 1. daļas 14. uzdevums. DNS replikācija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēns izskaidro DNS uzbūves nozīmi pazīmju pārmantošanā (nukleotīdu veidi un komplementaritāte), izmantojot shematiskos attēlus - izvēlas atbilstošo komplimentāro DNS fragmentu.
15. 1. daļas 15. uzdevums. Fotosintēzes produktivitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns novērtē bioloģijas zināšanu nozīmi lauksaimniecībā, analizējot informāciju par fotosintēzes produktivitāti.
16. 1. daļas 16. uzdevums. Imunitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izskaidro dažādu specifiskās (iegūtās) imunitātes veidus, analizējot dotās situācijas.
17. 1. daļas 17. uzdevums. Cilmes šūnu izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns saskata dotajā informācijā šūnu bioloģijas atklājumu nozīmi citu bioloģijas apakšnozaru un medicīnas zinātnes attīstībā - izvēloties piemēru, kurā netiek izmantotas cilmes šūnas.
18. 1. daļas 18. uzdevums. Asinsrite 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns analizē doto informāciju, saskatot dzīvnieku asinsrites pamatprincipus.
19. 1. daļas 19. uzdevums. Biotehnoloģijas. Klonēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns novērtē biotehnoloģiju, analizējot doto informāciju - izvēlas atbildi ar pareizu klonēšanas darbību aprakstiem.
20. 1. daļas 20. uzdevums. Ģenētika 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns lieto ģenētikas likumsakarības, risinot uzdevumus par pazīmju pārmantošanu (monohibrīdiskā krustošana, dihibrīdiskā krustošana, ar dzimumu saistītā iedzimšana, kodominēšana) - izvēlas atbildi, kas pareizi raksturo dzimuma iedzimšanas principu.
21. 1. daļas 21. uzdevums. Refleksa loks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns raksturo cilvēka nervu sistēmas uzbūves (galvas un muguras smadzeņu) atbilstību organisma darbības regulācijai, izmantojot doto informāciju - pareizinosaka iespējamos receptorus un efektorus.
22. 1. daļas 22. uzdevums. Testosterona loma organismā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns raksturo olbaltumvielu nozīmi dzīvības procesos (enzīmi, hemoglobīns, hormoni, membrānas receptori, antivielas, hlorofils, aktīns un miozīns) - pareizi izvēlas testosterona darbības piemērus cilvēka ķermenī.
23. 1. daļas 23. uzdevums. Embrionālā attīstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izskaidro hromosomu skaita (haploīds, diploīds) un DNS daudzuma izmaiņas organismu šūnās mitozes, mejozes un apaugļošanās rezultātā.
24. 1. daļas 24. uzdevums. Gremošanas sistēmas darbība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns izskaidro dzīvnieku gremošanas orgānu sistēmu uzbūves atbilstību daudzveidīgas barības uzņemšanai un sagremošanai, analizējot attēlus un aprakstus - pareizi nosaka cilvēka gremošanas sistēmas daļas, kurās notiek ogļhidrātu šķelšana.
25. 1. daļas 25. uzdevums. Taksonu raksturīgās pazīmes. Kladogrammas analīze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns pazīst norādīto sistemātikas taksonu (organismu valstu, augu nodalījumu, dzīvnieku tipu, ziedaugu un hordaiņu klašu) raksturīgākās pazīmes dotajos organismu aprakstos vai attēlos.
26. 1. daļas 26. uzdevums. Hormonālais piesārņojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns analizē hormonālā piesārņojuma ietekmi uz organismiem un ekosistēmām, izmantojot doto informāciju.
27. 2. daļas 1. uzdevums. Organismu daudzveidība. Kosas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns klasificē augus un dzīvniekus, saskatot tipu/nodalījumu, klašu, kārtu, dzimtu, ģinšu un sugu raksturīgākās pazīmes attēlos un aprakstos un izvēlas atbilstošu skaidrojumu kosu pielāgojumiem.
28. 2. daļas 2. uzdevums. Barības tīkli. Invazīvās sugas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns analizē informāciju par organismu barošanās attiecībām ekosistēmā un izvēlas atbilstošu aprakstu par noteiktai ekosistēmai raksturīgu barošanās tīklu; izvēlas atbilstošus skaidrojumus, kāpēc aprakstītā suga ir atzīta par invazīvu.
29. 2. daļas 3. uzdevums. Pētnieciskais darbs. Pupiņu augšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns izvēlas pilnvērtīgāko veiktā eksperimentā pētāmās problēmas formulējumu un izvēlas atbilstošos fiksētos lielumus, kas eksperimenta gaitā jānodrošina nemainīgi.
30. 2. daļas 4. uzdevums. Mejoze 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns izskaidro mejozes nozīmi ģenētiskās daudzveidības veidošanā, analizējot mejozes shematiskos attēlus, izskaidro hromosomu skaitu un DNS daudzuma izmaiņas organismu šūnās mitozes, mejozes un apaugļošanās rezultātā, izskaidro mejozes procesu un tā nozīmi pazīmju pārmantošanā.
31. 2. daļas 5. uzdevums. Ģenētika. Ciltskoka analīze 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns izskaidro pazīmju iedzimšanas likumsakarības, atbilstoši dotajai informācijai, zīmējot vai analizējot ciltskokus.
32. 2. daļas 6. uzdevums. Starpsugu attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns analizē informāciju par sugu mijiedarbību, lai noteiktu starpsugu attiecību veidus: simbiozi, plēsonību, parazītismu, neitrālismu, konkurenci.
33. 2. daļas 7. uzdevums. Šūnas sastāvdaļu nozīme. Mitohondriji 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns raksturo šūnas sastāvdaļu (mitohondriju) nozīmi šūnas dzīvības procesu nodrošināšanā un analizē no grafika analīzes izrietošu secinājumu atbilstību.
34. 2. daļas 8. uzdevums. Veselīgs uzturs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns izskaidro sabalansēta uztura nozīmi indivīda attīstībā, analizējot doto situāciju.
35. 2. daļas 9. uzdevums. Elpošanas orgānu sistēmas atbilstība dzīves videi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns izskaidro dzīvnieku elpošanas sistēmu uzbūves atbilstību dažādām dzīves vidēm un veidiem, analizējot attēlus un aprakstus.
36. 2. daļas 10. uzdevums. Biotehnoloģijas. Augu ģenētiskā modificēšana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns raksturo dažādas organismu ģenētiskās modificēšanas izmantošanas iespējas, izmantojot doto informāciju un analizē doto vārdisko vai vizuālo informāciju par bioloģiskiem procesiem un izmanto atbilstošam mērķim.
37. 3. daļas 1. uzdevums. Ekoloģisko problēmu risinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns pamato videi draudzīgu enerģijas ieguves veidu un energoresursu taupības nozīmi vides kvalitātes saglabāšanā, analizējot dotās situācijas.
38. 3. daļas 3. uzdevums. Gaismas viļņu garuma ietekmi uz hlorofila absorbcijas intensitāti 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Skolēns izskaidro vielu un enerģijas pārvērtības fotosintēzes procesā, izmantojot shematiskos attēlus un plāno problēmas risinājuma gaitu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 3. daļas 2. uzdevums. Pētījuma eksperimenta gaita un rezultāti Citi augsta 3 p. Skolēns plāno eksperimenta gaitu un izvērtē tās priekšrocības un trūkumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2020. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļa 00:45:00 vidēja 31 p. Treniņā ir iekļauti bioloģijas eksāmena 1. daļas uzdevumi.
2. 2020. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 2. daļa 01:00:00 vidēja 31 p. Treniņā ir iekļauti bioloģijas eksāmena 2. daļas uzdevumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2020. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 3. daļa 01:15:00 vidēja 11 p. Testā ir iekļauti bioloģijas eksāmena 3. daļas uzdevumi.
2. 2020. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei 03:00:00 vidēja 73 p. Testā ir iekļauti visi 2020. gada valsts eksāmena bioloģijā 12. klasei uzdevumi.