ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Par taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa kosinusu sauc piekatetes attiecību pret hipotenūzu.
 Leņķa \(A\) kosinusu apzīmē ar simbolu  cosA, lasa: "kosinuss leņķim \(A\)".
 
ABhipTg.svg
  
Hipotenūza ir \(AB\) - mala pret taisno leņķi.
 
Leņķim \(A\) piekatete (mala, kas atrodas pie leņķa) ir \(CA\).

Leņķim \(A\) pretkatete (mala, kas atrodas pret leņķi) ir \(CB\).
Svarīgi!
Vispirms izvēlas šauro leņķi, jo no tā izvēles atkarīgs tas, kura ir piekatete.
Salīdzini ar doto zīmējumu!
 
cosA=piekatetesgarumshipotenūzasgarumscosA=ACAB
 
cosB=piekatetesgarumshipotenūzasgarumscosB=BCAB
 
Ievēro: hipotenūza vienmēr ir saucējā.