"Funkcijas sin A, cos A un tg A sauc par trigonometriskām funkcijām."
Piemērs:
Taisnleņķa trijstūrī \(ABC\) (leņķis \(C\) ir \(90\) grādi) katete \(AC\) ir \(3\) cm, bet katete \(BC\) ir \(4\) cm. Aprēķini hipotenūzu un sinA,  cosA, tgA!
 
ABhipTg.svg
   
Dots:
\(AC = 3\) cm, \(BC = 4\) cm.

Jāaprēķina:
\(AB\), sinA, cosA, tgA.
 
Risinājums:
1) Lai  aprēķinātu hipotenūzu \(AB\), izmanto Pitagora teorēmu.
AB2=CA2+CB2AB=CA2+CB2AB=32+42AB=9+16AB=25AB=5cm
 
Leņķim \(A\) pretkatete ir \(CB\), piekatete ir \(CA\).
 
2)
sinA=pretkatetesgarumshipotenūzasgarumssinA=CBAB=45=0,8
 
3)
cosA=piekatetesgarumshipotenūzasgarumscosA=CAAB=35=0,6
 
4)
tgA=pretkatetesgarumspiekatetesgarumstgA=CBCA=43
 
Izmantojot iegūtās trigonometrisko funkciju vērtības, var uzzināt šauro leņķu lielumus. Izmanto tabulas vai kalkulatoru.
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 169. lpp.