Daļu saucēju vienādošana
Lai vienādotu saucējus:
1) aplūko daļu saucējus un meklē to kopīgo dalāmo (ieteicams, mazāko), kas būs jaunais daļu saucējs.
2) paplašina daļas, lai iegūtu vienādus saucējus.
Aplūkojam gadījumu, kad 
1) neviens no saucējiem nav pirmskaitlis;
2) lielākas saucējs kā reizinātāju nesatur mazāko saucēju.
Piemērs:
Vienādo saucējus 512 un 716.
Var rīkoties divejādi.
 
1. veids - meklē kopīgo dalāmo.
  
Mazākā saucēja mazākie dalāmie ir 12; 24; 36; 48...
Lielākā saucēja 16 mazākie dalāmie ir: 16; 32; 48...
Mazākais kopīgais dalāmais abiem saucējiem ir 48 - tas ir abu daļu kopsaucējs.
 
Jāizdomā, ar cik jāpaplašina katra no daļām, lai iegūtu 48.
 
Paplašinām ar \(4\) pirmo daļu:  512(4=2048. Paplašinām ar \(3\ \)otru daļu:  716(3=2148.
 
2. veids - katru saucēju sadala reizinātājos tā, lai viens no reizinātājiem būtu vienāds.
  
512un716534un744
 
Daļu "krustiski "paplašina ar tiem skaitļiem, kuri nav katram saucējam.
 
53¯¯4un74¯¯45(412un7(3162048un2148
 
Abām daļām iegūti vienādi saucēji.
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 138.lpp.