Par trigonometrisko identitāti sauc tādu vienādību, kas satur viena argumenta vai vairāku argumentu trigonometriskās funkcijas un ir patiesa visām šo argumentu pieļaujamām vērtībām.
 
Ir spēkā sekojošas identitātes:
Jebkura argumenta tangenss ir vienāds ar šī argumenta sinusa un kosinusa attiecību.
tgα=sinαcosα
Jebkura argumenta kotangenss ir vienāds ar šī argumenta kosinusa un sinusa attiecību.
ctgα=cosαsinα
No abām pamatformulām viegli var iegūt reizinājuma formulu.
Viena un tā paša argumenta tangensa un kotangensa reizinājums ir \(1\).
tgαctgα=1
Var secināt, ka tangenss un kotangenss ir savstarpēji apgrieztas funkcijas.
tgα=1ctgαctgα=1tgα
Piemērs:
Vienkāršo izteiksmi sinxctgx, izmantojot identitātes.
  
Risinājums
sinxctgx==sinxcosxsinx==sinxcosxsinx=cosx
Piemērs:
Vienkāršo tgx+1ctgx
 
Risinājums
tgx+1ctgx=tgx+tgx=2tgx
Atsauce:
Materiālu sagatavoja. Mg. math. Laima Baltiņa