Skaitļa logaritmu, ja bāze ir \(10\), sauc par šī skaitļa decimāllogaritmu.
Decimāllogaritma pierakstā bāzi \(10\) parasti nenorāda un izmanto saīsinātu pierakstu: log10b=lgb.
 
Decimāllogaritmu viegli aprēķināt skaitļiem, kuri ir \(10\) pakāpes, piemēram, 10;100;110;0,001.
Arī skaitlis \(1\) ir skaitļa desmit pakāpe 1=100.
Piemērs:
Aprēķini decimāllogaritmu!
lg10=1,jo101=10lg100=2,jo102=100lg0,1=1,jo101=110=0,1lg11000=3,jo11000=1103=103lg1=0,jo100=1
Skaitļiem, kuri nav \(10\) pakāpes, decimāllogaritmus atrod, izmantojot kalkulatoru vai tabulas. Tie galvenokārt ir iracionāli skaitļi. Parasti šo logaritmu vērtības izsaka kā galīgas decimāldaļas ar vairākiem cipariem aiz komata.
Piemērs:
lg35=1,544068...lg2=0,30102999...
Ievēro, ka logaritma bāze var būt jebkurš pozitīvs skaitlis, izņemot \(1\), bet tā kā mēs izmantojam decimālo skaitīšanas sistēmu, tāpēc matemātikā ir izdevīgi par logaritma bāzi izvēlēties skaitli \(10\).
Zinātnieki, veicot matemātiskus aprēķinus, bieži par bāzi izmanto konstanti \(e=2,71828...\)
 
Atsauce:
Matemātika 10.klasei /Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France. -Rīga : Lielvārds, 2009. – 279 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 138.-140.lpp.