Pieņemsim, ka funkcija \(y=f(x)\) dota parametriskā veidā x=xty=yt, kur \(t\) - parametrs.

Tad funkcijas \(y=f(x)\) atvasinājumu aprēķina pēc formulas:

yx=ytxt