Eksponenciālo augšanu raksturo eksponentfunkcija y=y0akt, kur
  • bāze \(a>1\), \(t\)- laiks,
  • y0 - lieluma \(y\) vērtība laika atskaites sākumā (\(t=0\)),
  • k ir proporcionalitātes koeficients, \(k>0\).
Procesu, kuru apraksta ar funkciju y=y0akt, sauc par eksponenciāli augošu procesu.
Sarežģītos matemātiskos modeļos bieži kā bāzi izmanto skaitli \(e\).
 
Ar eksponenciāli augošu funkciju apraksta daudzus procesus no reālās dzīves. Piemēram,
  • baktēriju vairošanos,
  • ķīmiskās reakcijas produkta koncentrāciju,
  • iedzīvotāju skaita pieaugumu pasaulē,
  • koksnes masas izmaiņas mežā,
  • naudas pieaugumu bankā (ja tā noguldīta atbilstoši saliktajiem procentiem).
Piemērs:
Novērtēts, ka uzņēmējam piederošajā meža gabalā  1000 m³ koksnes. Katru gadu koksnes daudzums pieaug par 150 daļu no iepriekšējā gada koksnes daudzuma. Aprēķini, aptuveni pēc cik gadiem koksnes daudzums būs vismaz divas reizes lielāks nekā pašlaik! Aprēķinos lieto zinātnisko kalkulatoru! Aprēķinus veic ar precizitāti līdz simtdaļām!
 
Risinājums
Uzdevuma risinājumu veido divi soļi:
1) noteikt atbilstošu eksponentfunkciju;
2) ar logaritma palīdzību noteikt kāpinātāja vērtību.
 
1) Iegūsim sakarību, ar kuru var aprēķināt koksnes daudzumu uzņēmēja mežā pēc \(t\) gadiem.
 
Koksnes daudzums pēc pirmā gada:
K1=1000+1501000==10001+150
 
Koksnes daudzums pēc otrā gada:
K2=10001+150¯+15010001+150¯==10001+150¯1+150==10001+1502=10001,022
 
Varam secināt, ka sakarība, ar kuru var aprēķināt koksnes daudzumu uzņēmēja mežā pēc \(t\) gadiem, ir
Kt=10001,02tjebKt=K01,02t,
kur K0 - sākotnējais koksnes daudzums.
 
2) Aprēķināsim kāpinātāja \(t\) vērtību (gados):
21000=10001,02t10001,02t=210001,02t=2
 
Jaat=bt=logab,a>0,a1,b>0
 
t=log1,022t=ln2ln1,020,693150,019835,01
Pārejai uz naturāllogaritmu, izmanto logaritma bāzes maiņas formulu logab=logcblogca=lnblna. Ja vēlas, var pāriet uz decimāllogaritmu, no tā rezultāts nemainās. 
 
Atbilde: Koksnes daudzums būs vismaz divas reizes lielāks, nekā pašlaik, aptuveni pēc 35,01 gadiem.
  
Piebilde: Ja vēlies uzzināt precīzi, cik gadiem ir jāpaiet, iegūto rezultātu vienmēr nepieciešams noapaļot ar uzviju. Tas attiecas uz eksponenciāli augošu procesu.
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Āboltiņa B., Kriķis D., Šteiners K., Matemātika 12. klasei. Rūga: Zvaigzne ABC, 2012, izm. 21. lpp.