ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Leņķi var mērīt grādos, minūtēs un sekundēs.
Lai iegūtu 1°, pilnu riņķi jāsadala \(360\) vienādās daļās:
1°=1360 no riņķa.
 
\(1\) minūte ir viena \(60\) daļa no grāda, \(1\) sekunde ir viena \(60\) daļa no minūtes:
1°=601=601°=3600
 
Leņķu mērīšanai lieto arī citu vienību - radiānu.
Par \(1\) radiānu lielu leņķi sauc centra leņķi, kura savelkošā loka garums ir vienāds ar riņķa līnijas rādiusu.
Grādiunradiāni.svg
Jautājums. Cik radiānus satur pilns leņķis (\(360°\)) ?
Izdalām riņķa līnijas garumu \(C\) ar loka garumu \(R\):
2πRR=2π.
Ja π3, tad var teikt, ka pilns leņķis satur \(6\) radiānus, iznāk, ka \(1\) radiāns ir \(60°\).
Ja π3,14, tad var teikt, ka pilns leņķis satur \(6,28\) radiānus, tad radiāns ir aptuveni \(57,3°\).
Ja lielāka ir konstantes  π precizitāte, jo precīzāk ar grādiem var izteikt radiānu.
\(1\) radiāns ir aptuveni vienāds ar \(57,3\) grādiem, taču matemātikā lieto precīzu tā vērtību, izmantojot konstanti  π.
 
Riņķa līnija satur \(360°\) un tās garums ir 2πR, kur \(R\) ir riņķa līnijas rādiuss.
Ja \(R=1\), tad 2πR=2π1=2π.
Iegūst, ka \(360°\) atbilst 2π radiāniem jeb \(180°\) atbilst π radiānu.
 
No tā izriet, ka
1°=2π360=π180rad1rad=360°2π=180°π57,3°
jeb
πrad=180°1rad=180°:ππ3,141rad=180°:3,1457,3°
 
Bet kā jebkurus grādus pārveidot par radiāniem? 
Piemērs:
Nosaki leņķa \(85\) grādi radiālo lielumu!
 
Var izmantot \(1\) grāda lielumu radiānos vai proporciju.
 
1) Ar sakarību
85°=851°=85π180=17π36
 
2) Ar proporciju
180°π85°xx=85π180=17π36
Kā radiānus pārveidot par grādiem?
Piemērs:
Izsaki grādos π18!
Šī pāreja ir vienkārša, ja zinām, ka π=180°.
π18=180°18=10°
Piemērs:
Izsaki grādos \(5\) radiānus!
 
Precīzu atbildi nav iespējams sniegt, jo tā ir atkarīga no π precizitātes.
5rad=5360°2π=900π9003,14286,62°, ja π3,14.
Izpēti, kā viegli iegūt radiānus vienības riņķī dotajiem grādiem.
YCUZD_220912_4464_Trigonometriskais rinķisasisradiānigrādi.svg