Moduļa funkcijas y=fx grafiks ir lauzta līnija.
Funkcijas y=fx grafiku iegūst no funkcijas y=fx grafika, nemainot to grafika y=fx daļu, kur fx0, un attēlojot simetriski attiecībā pret Ox asi to grafika y=fx daļu, kur fx<0.
Lai iegūtu lineāras funkcijas y=kx+b grafiku, rīkojas šādi:
  • konstruē funkcijas y=kx+b grafiku;
  • tā grafika y=kx+b daļa, kas atrodas virs Ox ass, ir nemainīga;
  • tā grafika daļa, kas atrodas zem Ox ass, ir jāattēlo simetriski attiecībā pret Ox asi.
 
Grafika y=kx+b virsotne ir funkcijas y=kx+b nulle. Lai iegūtu funkcijas nulli, jāatrisina lineārs vienādojums.
kx+b=0kx=bx=bk
 
Funkcijas y=x grafiku iegūst no tiešās proporcionalitātes \(y=x\) grafika ar pārveidojumu:
  • konstruē \(y=x\) grafiku;
  • to grafika daļu, kurām funkcijas vērtības ir negatīvas \((y<0)\) attēlo simetriski pret Ox asi. Ievēro, ka moduļa vērtības nevar būt negatīvas.
3.4.svg
Piemērs:
Konstruē funkcijas y=|2x+6| grafiku!
1.svg
Grafika virsotne:
2x+6=02x=6x=3
Piemērs:
Konstruē y=|0,5x+1| grafiku!
2 (1).svg
Grafika virsotne:
0,5x+1=00,5x=1x=2
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Idejas autors skolotāja Inta Spārīte