ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Lai iegūtu funkcijas y=fx grafiku, funkcijas y=fx grafiku attēlo simetriski attiecībā pret Ox asi tām x vērtībām, kam fx<0.
 
Tām x vērtībām, kurām fx0, funkcijas y=fx grafiks sakrīt ar y=fx grafiku.
 
Vienkāršāk - tā grafika daļa, kas atrodas zem x ass, attēlojas simetriski virs Ox ass.
Piemērs:
Konstruē funkcijas y=log2x grafiku!
Vispirms konstruē funkciju, kas atrodas moduļa zīmēs: y=log2x
Sastāda tabulu:
x
0,25
0,5
1
2
4
8
y
−2
−1
0
1
2
3
 
y=log2x
Pamatgrafiks
TEO 4.svg
 
y=log2x
Negatīvo grafika daļu attēlo simetriski pret x asi:
TEO 4.1.svg
 
Ja grafiku nav iespējams turpināt tā, lai tas nepieskartos kādai no asīm, tad koordinātu asi no tās vietas zīmē īsāku! Diemžēl, šajos zīmējumos tas nav izdarīts.
 
Grafiku konstruē vienā koordinātu plaknē. Šeit divi zīmējumi doti uzskatāmības dēļ.