Aplūkosim piemēru, kā aprēķina plaknes figūras laukumu ar noteiktā integrāļa palīdzību, ja funkcija dotajā intervālā ir mazāka vai vienāda ar nulli.
  
Funkcija2.svg
Ja intervālā \([a;b]\) funkcija fx0, tad Sab=abf(x)dx=abf(x)dx=abf(x)dx.
Piemērs:
Aprēķini laukumu figūrai, ko ierobežo dotās līnijas: y=x24, \(y=0\),  \(x=1\).
  
Risinājums.  
Vispirms skicē funkcijas grafiku un izvēlas ierobežoto laukumu.
Parabola_zem_x_ass2.svg
Redzam, ka jāatrod ierobežotās figūras kreisās puses abscisa - funkcijas krustpunkts ar \(Ox\) asi.
Atrod funkcijas y=x24 saknes, atrisinot vienādojumu:
x24=0x2=4x=2;x=2
 
Tātad ierobežotās figūras kreisās puses abscisa ir \(a=-2\), bet labās puses abscisa ir \(b=1\) (pēc dotā).
 
Tā kā funkcija intervālā [2;1] atrodas zem \(Ox\) ass, tad noteiktā integrāļa priekšā liek mīnusa zīmi. Var lietot arī moduli.
21x24dx=x334x12==13483+8==13+8312=312=9
 
Atbilde: Figūras laukums ir \(9\) laukuma vienības.
  
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Kriķis D., Šteiners K., Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai 2. daļa, Rīga: Zvaigzne ABC, 2018, 42.- 43. lpp.