Ja no vienādības y=fx var izteikt x kā funkciju no y, t.i., x=gy, kas definēta visām \(y\)  vērtībām funkcijas \(y=f(x)\) vērtību apgabalā, tad funkciju \(x=g(y)\) sauc par funkcijas \(y=f(x)\) apvērsto jeb inverso funkciju.
Tā kā argumentu parasti apzīmē ar burtu x, bet funkciju - ar y, tad maina vietām burtus x un y.
 
Lai atrastu inverso funkciju, rīkojas šādi:
1) no vienādojuma y=fx izsaka x;
2) iegūtajā izteiksmē pārdēvē x par y un y par x.
Pēc šiem soļiem iegūst jaunu funkciju y=gx. Dotā funkcija fx un iegūtā funkcija gx ir savstarpēji inversas funkcijas.
 
Piemērs:
Dota funkcija fx=x1x3. Nosaki inverso funkciju \(g(x)!\)
Risinājums
Funkcija y=x1x3 nav definēta, ja \(x=3\) (dalīšana ar nulli nav iespējama).
Ja x3, drīkst abas puses reizināt ar \(x-3\):
yx3=x1yx3y=x1
 
Tā kā ir jāizsaka \(x\), tad sanesam locekļus ar \(x\) vienā pusē:
yxx=3y1xy1=3y1
 
Ja y10, tad vienādību drīkst dalīt ar \(y-1\):
 
x=3y1y1
Pārmaina mainīgo nosaukumus un iegūst inverso funkciju y=3x1x1, iedodot funkcijai nosaukumu, iegūst gx=3x1x1. Ja neiedosim funkcijām nosaukumus, būs grūti viennozīmīgi pierakstīt abu funkciju definīcijas un vērtību apgabalus.
Inversās funkcijas īpašība: tiešās funkcijas un inversās funkcijas definīcijas apgabals Df un vērtību apgabals Ef mainās vietām. 
Sākotnējās funkcijas fx=x1x3 definīcijas apgabals Df=;33;+, tātad 
Inversās funkcijas vērtību apgabals Eg=;33;+.
 
Sākotnējās funkcijas vērtību apgabals ir vienāds ar inversās funkcijas definīcijas apgabalu.
Tā kā definīcijas apgabalu noteikt ir vienkāršāk, sāksim ar inverso funkciju:
Dg=;11;+, tātad Ef=;11;+.
 
Aplūkosim dotās un inversās funkcijas grafikus.
1. attēls Dotā funkcijafx=x1x3
YCUZD_220628_3945_dotā_daļveida.svg
 
2. attēls Inversā funkcija y=3x1x1
YCUZD_220628_3945_daļveida_inversā.svg
 
Ievēro, ka dotajai funkcijai un inversai funkcijai ir atšķirīgas asimptotas.
 
Atceries, ka tiešās un inversās funkcijas grafiks ir simetrisks pret taisni y=x.
 
3. attēls Dotā un inversā funkcija kopā
YCUZD_220628_3945_dotā_un_inversā.svg
 
Pamēģini pats konstruēt šos grafikus ar programmu Desmos.
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Ziobrovskis V., Siliņa B., Algebra vidusskolai 1. daļa. Rīga Zvaigzne ABC, 1999, 233.lpp.
Kriķis D., Šteiners K., Matemātiskās analīzes elementi 1. daļa, Rīga, Zvaigzne ABC 2018., 28.lpp.