ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Lielumi, kas raksturo datu izkliedi ap aritmētisko vidējo ir vidējā absolūtā novirze, dispersija un standartnovirze.
 
Dota datu kopa x1;x2;x3;x4;...;xn, tās aritmētiskais vidējais ir x¯=xin=x1+x2+x3+...+xnn.
 
1. Aprēķinot aritmētiskā vidējā un datu kopas elementa starpības absolūto vērtību, iegūst absolūto novirzi.
a1=x1x¯,a2=x2x¯,...,an=xnx¯
 
2. Nosakot iegūto vērtību aritmētisko vidējo, iegūst vidējo absolūto novirzi.
ain=a1+a2+...+ann
   
3. Kāpinot absolūtās novirzes kvadrātā, iegūst novirzes kvadrātus, šo lielumu aritmētisko vidējo sauc par dispersiju, to apzīmē ar s2. Par dispersiju sauc vidējo kvadrātisko novirzi no vidējā aritmētiskā. 
s2=ai2n=a12+a22+...+an2n
 
Dispersiju statistikā lieto kā starprezultātu, lai no tās izveidotu citus būtiskākus rādītājus, piemēram, standartnovirzi.
 
4. Izvelkot kvadrātsakni no dispersijas, iegūst standartnovirzi, ko apzīmē ar s.
Standartnovirze ir kvadrātsakne no dispersijas. s=s2
s=ai2n=a12+a22+...+an2n
Svarīgi!
Ja dati ir sakārtoti biežuma tabulā, tad
s=x1x¯2b1+x2x¯2b2+...+xkx¯2bkn 
Ja izmanto summas simbolu, tad 
s=i=1kxix¯2bin 
(Atceries - \(k\) nav tas pats, kas \(n\).)
   
Lai aprēķinātu standartnovirzi, ievēro soļus:
1. Aprēķina x¯ jeb datu kopas vidējo (aritmētisko) vērtību;
2. Aprēķina xix¯) jeb katras pazīmes absolūto novirzi no vidējās vērtības;
3. Aprēķina xix¯2 jeb katras absolūtās novirzes kvadrātu;
4. Aprēķina x1x¯2+x2x¯2+...+xnx¯2 - kvadrātu noviržu summu;
5. Aprēķina x1x¯2+x2x¯2+...+xnx¯2n - noviržu kvadrātu vidējo vērtību, t.i. dispersiju s2;
6. Aprēķina standartnovirzi s=s2.
 
Aprēķinus veikt ir daudz vieglāk, ja attiecīgās darbības attēlo tabulā.

xi - datu kopas pazīmes vērtības
Piemērs:
\(x_i\) x¯ xix¯ (xix¯)2
\(7\) \(7,8\) \(-0,8\) \(0,64\)
\(9\) \(7,8\) \(1,2\) \(1,44\)
\(8\) \(7,8\) \(0,2\) \(0,04\)
\(11\) \(7,8\) \(3,2\) \(10,24\)
\(4\) \(7,8\) \(-3,8\) \(14,44\)
      \(26,80\)
 
Tabulā izmantojām vērtību
x¯=xin=7+9+8+11+45=395=7,8
 
Piemērā redzams, ka noviržu kvadrātu summa ir \(26,8\). (4. solis.)
Izpilda 5. soli: \(26,8 : 5 = 5,36\)
Tabulā doto datu standartnovirze ir s=5,362,3
Ja ir dots pazīmes vērtību biežums, tad izdevīgi ir sastādīt šādu tabulu:
xi
bi
xix¯)
xix¯2
xix¯2bi
... ... ... ...