Teorija

Literatūrā ir atrodamas daudz termina "statistika" definīcijas. Vienkāršākā no tām ir šāda:
Statistika ir zinātne par datu savākšanu, attēlošanu un analīzi.
Termins statistika – cēlies no latīņu valodas vārda "status", kas nozīmē – stāvoklis.
Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīcā ir rakstīts:
Statistika ir zinātnes nozare, kurā pēta cilvēku sabiedrības, dabas parādību u.c. kvantitatīvās pārmaiņas; statistisko datu savākšana, analīze un interpretācija.
Savukārt, svešvārdu vārdnīca terminu statistika skaidro šādi:
Statistika ir zinātņu nozare, kas kvantitatīvi pētī cilvēku sabiedrības un dabas parādības.
Var minēt četrus iemeslus, kāpēc ir nepieciešams zināt statistiku:
  • zināt, kā pareizi reprezentēt un aprakstīt informāciju;
  • zināt, kā veikt secinājumus par ģenerālo kopu (vispārināšana), balstoties uz informāciju par izlasi;
  • zināt, kā veidot un uzlabot procesus (t.sk. biznesa);
  • zināt, kā iegūt ticamu prognozi.
    Statistika ir zinātne, kas nodarbojas ar sabiedrisko parādību stāvokļa un pārmaiņu skaitlisku uztveršanu un mērīšanu un pētī sabiedrisko parādību un procesu skaitliskās likumsakarības konkrētos vietas un laika apstākļos.
 
Statistikas pētījumu priekšmets ir sociāli ekonomiskās dzīves masveida parādības. Tā pēta šo parādību kvantitatīvo pusi ciešā saistībā ar kvalitatīvo saturu konkrētos vietas apstākļos un laikā.
Vārdam "statistika" ir vairākas nozīmes. Ikdienā to lieto, runājot par reāliem skaitļiem — datiem, kuri uzrādīti presē, publicēti krājumos, uzrādīti kāda uzņēmuma atskaitēs utt.
Mūsdienās bez statistiskajām metodēm nav iedomājama neviena ekonomisko un sociālo procesu pētīšana.
Statistiskās metodes plaši pielieto kvalitātes kontrolē, ražošanas plānošanā, prognozēšanā, tirgus pētījumos, personāla vadībā.
Statistiku var iedalīt aprakstošajā statistikā un induktīvajā statistikā:
  • Statistikas nodaļu, kas nodarbojas ar informācijas (datu) vākšanas un apstrādes metožu aprakstu, sauc par aprakstošo jeb deskriptīvo statistiku.
  • To statistikas daļu, kurā izstrādā datu analīzes metodes, sauc par analītisko jeb induktīvo statistiku.
Atsauce:
Āboltiņa B., Kriķis D., Šteiners K. (2012). Matemātika 11.klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 86.lpp.