Atceries!  Divas skaitliskas daļas reizina, sareizinot skaitītāju ar skaitītāju, saucēju ar saucēju un abus reizinājumus izdalot. Tāpat reizina arī vairākas skaitliskas daļas. Ja iespējams, daļas saīsina jau reizināšanas gaitā.
Piemērs:
1)3513=311531=152)134532=1423131521=125=253)7101214=712610514=7165142=163521=35
Daļveida racionālās izteiksmes reizina tāpat kā skaitliskās daļas: sareizina skaitītājus, sareizina saucējus un skaitītāju reizinājumu izdala ar saucēju reizinājumu.
 
Ja iespējams, reizinājumu vienkāršo, iegūto daļu saīsinot. Ja iespējams, skaitītāja un saucēja kopīgie reizinātāji jāsaīsina jau reizināšanas gaitā.
Piemērs:
1)ab7b2b14a3=a1b17b1b114a3a2=7b114a22)2xym3x24ym2=2xm34yyx2m2=2xm34yy1x2m2=2m4x=8mx
Aprēķinos pieņem, ka reizinājums (tāpat kā jebkurš no reizinātājiem) ir definēts tikai ar tām mainīgo vērtībām, ar kurām daļas saucējs nav nulle.
 
Tātad, ja AB un CD - divas algebriskas daļas, kur \(A; B; C; D\) - polinomi, tad ABCD=ACBD, kur B0 un D0.
 
Piemērs:
Pozitīva un negatīva skaitļa reizinājums ir negatīvs skaitlis, tāpēc reizinājuma priekšā raksta mīnusa zīmi.
12a425b35b26a4=12a45b225b36a4=12a425b225b35b6a4=25b
 
Lai sareizinātu daļas, kuru skaitītāji un saucēji ir polinomi,
  • polinomi jāsadala reizinātājos (ja iespējams);
  • jāreizina daļu skaitītāji ar skaitītājiem un saucēji ar saucējiem;
  • skaitītāju reizinājums jāizdala ar saucēju reizinājumu.
Piemērs:
Sareizini daļas y+y21812y21!
  
y+y21812y21=y1+y1812y1y+1=y1+y1218y1y+1=y1+y1122183y1y+11=2y3y1
Atsauce:
Algebra 8. klasei /Silva Januma, Inese Lunde - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2003. 120. - 121.lpp