Svarīgi!
Starpības kvadrāts:
(ab)(ab)=ab2=a22ab+b2
 
Divu skaitļu starpības kvadrāts vienāds ar pirmā skaitļa kvadrātu mīnus divkāršots abu skaitļu reizinājums, plus otrā skaitļa kvadrāts.
Formulas pierādījums:
 
ab2=abab==aa+abbabb==a2ab¯ba¯+b2==a22ab+b2
 
Lai veiktu šo reizināšanu, var izmantot formulu, bet vari reizināt arī kā binomu ar binomu (iekavu ar iekavu). 
Piemērs:
Formulas pielietojums:
ab2=a22ab+b2
 
1)
x12=x22x1+12==x22x+1
 
2)
2xy2=2x222xy+y2==4x24xy+y2
 
3)
3m52=3m223m5+52==9m230m+25
 
Iekavu atvēršana bez formulām (reizinot kā polinomus - pirmo iekavu ar otro iekavu)
 
1)
x52=x5x5==xx+x55x55==x25x5x+25=x210x+25
 
2)
2x12=2x12x1==2x2x+2x112x11==4x22x2x+1==4x24x+1
 
3)
6z52=6z56z5==6z6z+6z556z55==36z230z30z+25==36z260z+25