Teorija

Skaitliskas izteiksmes
Ar matemātikas simboliem (skaitļiem, darbības zīmēm, u.tml.) uzrakstītu matemātisku apgalvojumu sauc par matemātisku izteiksmi.
Skolas matemātikas kursā aplūko vienkāršākās matemātiskās izteiksmes.
Piemēram, \(-33,9x\); 1778; 7z:9 u.tml.
 
Aplūkosim uzdevumu:
Tūristu autobuss 5 stundas brauc pa lielceļu ar ātrumu 86 \(km/h\) un 1 stundas pa pilsētu ar ātrumu \(50\) \(km/h\). Cik kilometru veicis tūristu autobuss.
 
Lai atrisinātu uzdevumu, jāsastāda skaitliska izteiksme:
865+501=480km
Matemātisku izteiksmi, kuras pierakstā izmantoti tikai skaitļi, sauc par skaitlisku izteiksmi
Skaitli, kuru iegūst, ja skaitliskā izteiksmē noteiktā secībā izpilda norādītās darbības, sauc par skaitliskās izteiksmes vērtību.
Atsauce:
France, I., Lāce, G., Pickaine, L., Miķelsone, A. (2007) Matemātika 7.klasei, Lielvārds