Skaitliskas izteiksmes
Ar matemātikas simboliem (skaitļiem, darbības zīmēm, u.tml.) uzrakstītu matemātisku apgalvojumu sauc par matemātisku izteiksmi.
Skolas matemātikas kursā aplūko vienkāršākās matemātiskās izteiksmes.
Piemēram, \(-51,1x\); 1049; 5z:8 u.tml.
 
Aplūkosim uzdevumu:
Tūristu autobuss 6 stundas brauc pa lielceļu ar ātrumu 90 \(km/h\) un 2 stundas pa pilsētu ar ātrumu \(50\) \(km/h\). Cik kilometru veicis tūristu autobuss.
 
Lai atrisinātu uzdevumu, jāsastāda skaitliska izteiksme:
906+502=640km
Matemātisku izteiksmi, kuras pierakstā izmantoti tikai skaitļi, sauc par skaitlisku izteiksmi
Skaitli, kuru iegūst, ja skaitliskā izteiksmē noteiktā secībā izpilda norādītās darbības, sauc par skaitliskās izteiksmes vērtību.