Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pozitīvi un negatīvi skaitļi Racionālie skaitļi - jēdzieni, definīcijas un to pielietojums
2. Koordinātu ass Negatīvi un pozitīvi skaitļi.
3. Pretēji skaitļi, skaitļa modulis Pretējie skaitļi un skaitļa modulis
4. Pozitīvo un negatīvo skaitļu salīdzināšana Skaitļu salīdzināšana, augoša/dilstoša virkne

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pozitīvo un negatīvo skaitļu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pozitīvu un negatīvu skaitļu atpazīšana
2. Racionāli skaitļi sadzīvē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrast atbilstošo skaitli. (2001.gada matemātikas ieskaite 6.klasei)
3. Punkta koordinātas noteikšana ar nosacījumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Punkta gala koordinātas noteikšana
4. Skaitļu sakārtošana augošā secībā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaitļu sakārtošana augošā secībā
5. Negatīva skaitļa kaimiņi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Negatīva skaitļa kaimiņu noteikšana
6. Negatīva skaitļa kaimiņi ar doto soli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa kaimiņu noteikšana, ja dots solis
7. Veselo skaitļu noteikšana, kas atrodas starp dotajiem skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka veselos skaitļus, kas atrodas starp dotajiem skaitļiem
8. Skaitļu rinda dilstošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sakārto dotos skaitļus dilstošā secībā.
9. Lielākā vai mazākā skaitļa noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka no dotās skaitļu rindas lielāko vai mazāko skaitli
10. Negatīvu skaitļu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina veselos negatīvos skaitļus
11. Negatīvu decimāldaļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina negatīvas decimāldaļas
12. Negatīvu pamatdaļu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina negatīvas pamatdaļas
13. Daļu salīdzināšana ar vienādiem saucējiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina negatīvas daļas, ja saucēji ir vienādi
14. Dotā skaitļa pretējais skaitlis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas dotajam skaitlim atbilstošo pretējo skaitli
15. Pretējais skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka un ieraksta pretējo skaitli
16. Pretējo skaitļu norādīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ieraksta dotajiem skaitļiem pretējos skaitļus.
17. Skaitļa attālums līdz nullei 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka skaitļa attālumu līdz nullei, norādot skaitļa moduli
18. Skaitļa modulis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dotā skaitļa moduli
19. Skaitļa modulis daļai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka skaitļa moduli daļai
20. Modulis daļai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas dotās daļas atbilstošo moduli

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselu skaitļu salīdzināšana (2010) Citi vidēja 1 p. 2010.gada valsts ieskaite 6. klasei.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Situācijas raksturošana, izmantojot pozitīvus un negatīvus skaitļus Citi zema 1 p. Racionālo skaitļu lietošana reālu procesu attēlošanā
2. Punkta koordināta uz skaitļu ass. Daļskaitlis vai daļa Citi vidēja 1 p. Punkta koordinātas noteikšana uz skaitļu ass
3. Pēdējā skaitļa noteikšana dilstošā virknē Citi vidēja 1 p. Nosaka no dotajiem skaitļiem, kas dilstošā rindā atrodas pēdējais
4. Skaitļa noteikšana uz skaitļu ass no dotā skaitļa Citi zema 1 p. Nosaka, kādā virzienā no dotā skaitļa atrodas skaitlis
5. Negatīvu skaitļu salīdzināšana Citi vidēja 2 p. Salīdzina vairākus negatīvos skaitļus
6. Burta skaitlisko vērtību noteikšana Citi augsta 1 p. Nosaka iespējamās burta skaitliskās veselo skaitļu vērtības, kas var atrasties starp dotajiem skaitļiem
7. Pretēji skaitļi Citi vidēja 2 p. Piekārto no dotajiem skaitļiem to pretējos skaitļus.
8. Skaitļu attālumi līdz nullei Citi vidēja 1 p. Nosaka no dotā skaitļu pāra, kas atrodas tālāk no nulles

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Racionālie skaitļi, skaitļu koordināta un virkne 00:40:00 vidēja 4 p. Lieto racionālos skaitļus, nosaka to koordinātas no skaitļu ass, prot tos attēlot augošā un dilstošā skaitļu virknē

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Racionālo skaitļu salīdzināšana un skaitļa modulis 00:40:00 vidēja 7 p. Salīdzina racioālus skaitļus un nosaka skaitļa moduli un skaitļa attālumu līdz nullei