Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Bronzas laikmets Bronzas laikmets Latvijā: datējums, bronzas pielietojums; procesi lopkopībā, zemkopībā.
2. Saimniecība, sadzīve un reliģija Saimniecība, sadzīve un reliģija bronzas laikmetā.
3. Ko cilvēki prata senatnē Akmens un bronzas laikmetā apgūtās prasmes: bronzas apstrāde; kātcaurumu tehnoloģija; kaula un krama apstrāde; graudberži u.c..
4. Dzelzs laikmeta sākums Dzelzs laikmeta sākums Latvijas teritorijā:dzelzs ieguves problēmas; dzelzs pielietojuma radītās izmaiņas saimniecībā, ainavā.
5. Dzelzs laikmeta saimniecība un sabiedrība Izmaiņas dzīvesvietās, sabiedrības nodarbošanās veidos; tirdzniecības sakari; dzelzs apstrāde kā process.
6. Dzīvesvietu veidi Pilskalni, ezerpilis, lauku apmetnes - raksturojums.
7. Balti antīkajā pasaulē Antīkās pasaules autoru priekšstati, rakstītais par Baltijas jūru un tās tautām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo bronzas laikmetu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina un pārbauda zināšanas par bronzu kā materiālu.
2. Nosaki pārmaiņas bronzas laikmetā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina, nostiprina zināšanas par bronzas laikmeta pārmaiņām.
3. Izvēlies pareizās atbildes par saimniekošanu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pārbauda, papildina zināšanas, nostiprina prasmi lietot jēdzienus.
4. Nosaki dzīvesvietu izmaiņas iemeslus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē izpratni par dzīvesvietu izvēles saikni ar pārmaiņām dzīvesveidā.
5. Skaidro jēdzienus 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina jēdzienu lietojumu, formulējumu.
6. Atbildi jautājumus par reliģisko uzskatu maiņu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pilnveido izpratni un zināšanas par ticējumu maiņu saiknē ar nodarbošanos.
7. Savieto nozari un prasmes, zināšanas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Papildina izpratni, zināšanas par prasmju lomu saiknē ar nozares attīstību.
8. Raksturo tehnoloģiju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina zināšanas par tehnoloģijām, to iespējām.
9. Papildini tekstu par zināšanām 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Nostiprina, sekmē izpratni par zināšanu, prasmju pēctecības nozīmi.
10. Atbildi jautājumu par metālu izmantošanu 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina, papildina zināšanas.
11. Pēti tekstu par dzelzs laikmetu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lasītprasmes pilnveidošana, formulējumu izpratnes sekmēšana.
12. Atbildi jautājumu par tehnoloģiju izplatību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas par senatnes apstākļiem un to nozīmi tehnoloģiju izplatībā.
13. Sakārto secīgi notikumus 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina izpratni un zināšanas par notikumu, procesu pēctecību.
14. Analizē tekstu par dzelzs laikmeta ietekmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido lasītprasmi, teksta jēgas izpratni, jēdzienu lietojumu.
15. Pēti karti un atbildi jautājumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido prasmi strādāt ar karti, noteikt prasīto.
16. Nosaki dzelzs laikmeta rosinātās pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, izpratni par dzelzs laikmeta izraisītajām pārmaiņām.
17. Raksturo rotaslietas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina, papildina zināšanas par rotaslietām, to pielietojumu.
18. Papildini tekstu par dzelzs apstrādi 3. izziņas līmenis augsta 7p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par dzelzs apstrādes procesu.
19. Raksturo rotaslietu zīmes, simbolus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina, papildina zināšanas par rotājumu simbolisko nozīmi.
20. Analizē tekstu par tirdzniecību 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē lasītprasmi, satura izpratni, kritisko domāšanu.
21. Nosaki nodarbošanos, vērtējot priekšmetus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nostiprina, papildina zināšanas par dzelzs laikmeta iedzīvotāju nodarbošanos, lietotajiem amata rīkiem.
22. Raksturo dzīvesvietas veidu 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina, pārbauda iegūtās zināšanas, prasmi vērtēt attēla informāciju.
23. Atbildi jautājumus par izmaiņām 5.-8.gs. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido, nostiprina apgūtās zināšanas, sekmē spriestspēju.
24. Pēti tekstu par pilskalniem 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina zināšanas, izpratni.
25. Izvēlies pareizo atbildi par Baltijas tautu popularitāti 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārbauda un nostiprina zināšanas.
26. Atbildi jautājumus par antīko autoru ziņām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda un nostiprina apgūtās zināšanas.
27. Analizē antīkā autora tekstu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido un nostiprina lasītprasmi.
28. Analizē apgalvojumus par antīkajiem autoriem 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido lasītprasmi, kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par bronzas laikmetu Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par laikmeta datējumu.
2. Atbildi jautājumu par sabiedrību Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par laikmeta sabiedrības iezīmēm.
3. Atbildi jautājumu par dzelzs laikmeta sākumu Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par dzelzs laikmeta sākumu.
4. Raksturo priekšmetus Citi vidēja 2p. Nostiprina, papildina zināšanas par dzelzs laikmeta materiālo kultūru.
5. Pēti tautasdziesmas nozīmi Citi augsta 2p. Pilnveido lasītprasmi, nozīmes, simbolikas noteikšanu t.dz. tekstos.
6. Atbildi jautājumu par dzīvesvietu Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par dzīves apstākļiem senatnē.
7. Papildini pareizi tekstu par Baltijas tautu kontaktiem ar pasauli Citi augsta 6p. Nostiprina zināšanas, sekmē pareizu jēdzienu lietojumu.
8. Atbildi jautājumu par bronzas laikmetu Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par laikmeta datējumu.
9. Atbildi jautājumu par sabiedrību Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par laikmeta sabiedrības iezīmēm.
10. Atbildi jautājumu par dzelzs laikmeta sākumu Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par dzelzs laikmeta sākumu.
11. Raksturo priekšmetus Citi vidēja 2p. Nostiprina, papildina zināšanas par dzelzs laikmeta materiālo kultūru.
12. Pēti tautasdziesmas nozīmi Citi augsta 2p. Pilnveido lasītprasmi, nozīmes, simbolikas noteikšanu t.dz. tekstos.
13. Atbildi jautājumu par dzīvesvietu Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par dzīves apstākļiem senatnē.
14. Papildini pareizi tekstu par Baltijas tautu kontaktiem ar pasauli Citi augsta 6p. Nostiprina zināšanas, sekmē pareizu jēdzienu lietojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bronzas laikmets Latvijas teritorijā 00:00:00 vidēja 10p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, izpratni par pārmaiņām, saistītām ar bronzas laikmetu.
2. Pārmaiņas sabiedrībā bronzas laikmetā 00:00:00 vidēja 20p. Pārbauda, nostiprina apgūtās zināšanas, izpratni par izmaiņām sabiedrības attiecībās, zināšanās.
3. Dzelzs laikmeta sākums - agrais dzelzs laikmets 00:00:00 vidēja 15p. Pārbauda, nostiprina zināšanas un izpratni par dzelzs laikmeta radītajām izmaiņām.
4. Dzelzs laikmeta radītās izmaiņas saimniecībā, sabiedrībā 00:00:00 vidēja 19p. Dzelzs darbarīku izmantošanas ietekme uz saimniekošanu, reliģiskajiem uzskatiem, sabiedrības noslāņošanās sākums.
5. Dzīvesvietas dzelzs laikmetā 00:00:00 vidēja 11p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par dzīvesvietu veidiem dzelzs laikmetā, dzīves apstākļiem.
6. Baltijas tautas un zināšanas par tām pasaulē 00:00:00 vidēja 14p. Papildina un nostiprina zināšanas par Baltijas piekrastes tautu un pārējās pasaules kontaktiem; antīko autoru ziņām par Baltijas tautām.
7. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 16p.