Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Sintakse. Teikuma gramatiskais centrs. Vienlīdzīgie teikuma locekļi. Uzruna, uzrunas grupa. Tiešā runa. Vienkāršs teikums. Salikts teikums.
3. Tiešā runa Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Tiešā runa" (tiešās un netiešās runas jēdziens, piemēri, pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos).
4. Uzruna un uzrunas grupa Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Uzruna" (uzrunas un uzrunas grupas jēdziens, piemēri, pieturzīmju lietojums teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu).
5. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Vienlīdzīgi teikuma locekļi" (vienlīdzīgu teikuma locekļu jēdziens un to saistījums teikumā, piemēri, pieturzīmju lietojums teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem).
6. Teikuma beigu pieturzīme Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Teikuma beigu pieturzīme" (teikumi pēc izteikuma mērķa, intonācijas nozīme, intonācijas un pieturzīmes saistība, saliktu teikumu beigu pieturzīme).
7. Salikts teikums Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Salikts teikums" (salikts sakārtots teikums, salikts pakārtots teikums, jaukts salikts teikums, teikuma uzbūve, daļu saistījums, shēma, pieturzīmju lietojums).

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tiešā runa Tiešā runa. Pieturzīmes tiešās runas teikumos.
2. Uzruna un uzrunas grupa Uzrunas un uzrunas grupas jēdziens, piemēri un pieturzīmju lietojums teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.
3. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgu teikuma locekļu jēdziens, piemēri, saistījums un pieturzīmju lietojums.
4. Teikuma beigu pieturzīmes Dažādi teikumi pēc izteikuma mērķa un to beigu pieturzīmes.
5. Salikts teikums Salikta teikuma jēdziens, veidi, pieturzīmju lietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Piebildei atbilstoša tiešās runas daļas noteikšana.
2. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.
3. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju noteikšana teikumos ar tiešo runu. Risinājuma soļos dots kļūdainā teikuma labojums.
4. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tiešās runas un piebildes daļas atšķiršana.
5. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzrunas noteikšana teikumā.
6. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzrunas izrakstīšana no dotā teikuma.
7. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar uzrunu.
8. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizu pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.
9. Uzruna un uzrunas grupa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzrunas un uzrunas grupas atšķiršana.
10. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar tiešo runu un uzrunu.
11. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saskatīšana teikumā. Risinājuma soļos doti pareizā teikuma vienlīdzīgie teikuma locekļi, jautājums, uz kuru tie atbild, un teikuma loceklis, kuru vienlīdzīgie teikuma locekļi paskaidro.
12. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu izrakstīšana no vienkārša paplašināta teikuma. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru vienlīdzīgie teikuma locekļi atbild, un teikuma shēma ar tajā attēlotiem vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem.
13. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgo teikuma locekļu jautājuma noteikšana. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru vienlīdzīgie teikuma locekļi atbild, un teikuma shēma ar tajā attēlotiem vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem.
14. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Shēmai atbilstoša teikuma noteikšana, ņemot vērā vienlīdzīgo teikuma locekļu daudzumu un saistījumu.
15. Teikumi pēc izteikuma mērķa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma izteikuma mērķa noteikšana.
16. Teikuma beigu pieturzīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma beigu pieturzīmes uzrakstīšana vienkāršam paplašinātam teikumam.
17. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salikta teikuma un vienkārša teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dota salikto teikumu uzbūve.
18. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikta teikuma shēmas noteikšana. Risinājuma soļos dota abu teikumu uzbūve un abu teikumu shēmas.
19. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dotas abu teikumu shēmas.
20. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Komata lietojuma skaidrojums saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve.
21. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju likšana saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs un teikuma shēma.
22. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar uzrunu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Palīgteikuma saskatīšana saliktā pakārtotā teikumā (2020) Citi vidēja 1p. Palīgteikuma atrašanās vieta noteikšana. Palīgteikuma robežu noteikšana.
2. Palīgteikums starp virsteikuma vārdiem (2020) Citi vidēja 2p. Palīgteikuma atdalīšana ar komatiem no virsteikuma.
3. Pieturzīmju lietojums teikumā (2020) Citi vidēja 1p. Pieturzīmju likšana saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs un teikuma shēma.
4. Pieturzīmju lietojums teikumā (2020) Citi vidēja 1p. Komata lietojuma skaidrojums saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve.
5. Saiklis "un" teikumā (2020) Citi vidēja 1p. 11.7. sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teikuma izveidē.
6. Salikta pakārtota teikuma savstarpējo daļu saistījuma noteikšana (2020) Citi vidēja 1p. Palīteikuma novietojuma noteikšana saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu.
7. Salikts pakārtots teikums ar palīgteikumu aiz virsteikuma (2020) Citi vidēja 2p. Palīgteikuma, kas atrodas aiz virsteikuma atdalīšana ar komatu. Pieturzīmju lietojuma pamatojums, saskatot teikumā uzrunu, uzrunas grupu vai vienlīdzīgus teikuma locekļus.
8. Salikts sakārtots teikums (2020) Citi vidēja 1p. Salikta sakārtota teikuma daļu atdalīšana ar komatu.
9. Salikts teikums (2020) Citi vidēja 4p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (salikts teikums).
10. Teikuma beigu pieturzīme (2020) Citi vidēja 1p. Teikuma beigu pieturzīmes uzrakstīšana vienkāršam paplašinātam teikumam.
11. Teikuma grafiskajam attēlam atbilstoša teikuma noteikšana (2020) Citi vidēja 1p. Vienkārša teikuma un salikta sakārtota teikuma atšķiršana.
12. Teikuma gramatiskais centrs (2020) Citi vidēja 2p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Izteicējs atbild uz jautājumus "kāds ir? kāds bija?" u.c.
13. Teikuma gramatiskais centrs (2020) Citi zema 2p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Izteicējs atbild uz jautājumus "ko dara?".
14. Teikuma priekšmets un izteicējs (kas ir?) (2020) Citi vidēja 4p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
15. Teikuma priekšmets un izteicējs (kāds ir?) (2020) Citi vidēja 4p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
16. Teikuma priekšmets un izteicējs (ko dara?) (2020) Citi vidēja 4p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
17. Teikuma uzbūves noteikšana (2020) Citi vidēja 2p. Vienkārša un salikta teikuma atšķiršana.
18. Tiešā runa (2020) Citi vidēja 1p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (tiešās runas teikumi).
19. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu (2020) Citi vidēja 2p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar tiešo runu un uzrunu.
20. Uzruna (2020) Citi vidēja 1p. Pareizu pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.
21. Uzruna (2020) Citi vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar uzrunu.
22. Uzruna un uzrunas grupa (2020) Citi vidēja 2p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (uzruna).
23. Vienkārša un salikta teikuma atšķiršana (2020) Citi vidēja 1p. 11.9. atšķir teikumu no citām valodas vienībām, pamatojoties uz tā pazīmēm.
24. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā (2020) Citi vidēja 1p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (vienlīdzīgi teikuma locekļi).
25. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā (2020) Citi vidēja 1p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (vienlīdzīgi teikuma locekļi).
26. Vietniekvārds kā palīgteikuma ievadītājvārds (2020) Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar attieksmes vietniekvārdiem.
27. Diag. darbs. Pieturzīmju lietojuma pamatojums (2019) Citi vidēja 1p. 11.7. saskata vārdu, sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teksta uztverē un izveidē.
28. Diag. darbs. Pieturzīmu lietojums dažādas uzbūves teikumos (2019) Citi vidēja 5p. 11.13. izrunā un raksta vārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām.
29. Diag. darbs. Pieturzīmes saliktā teikumā (2018) Citi vidēja 1p. Pieturzīmju likšana saliktā teikumā. Pēdiņu lietojums.
30. Diag. darbs. Pieturzīmju lietojuma novērtējums (2018) Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojuma novērtējums.
31. Diag. darbs. Teikuma uzbūves noteikšana (2018) Citi vidēja 1p. Teikuma uzbūves noteikšana
32. Diag. darbs. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2017) Citi vidēja 2p. Pieturzīmju ievietošana dažādas uzbūves teikumos.
33. Diag. darbs. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums teikumos (2017) Citi vidēja 1p. Pieturzīmju skaidrojuma izvēle atbilstoši dotajam teikumam un tajā esošajām sintaktiskajām konstrukcijām.
34. Diag. darbs. Teikumā iederīgā vārda izvēle (2017) Citi vidēja 1p. Teikuma saturam atbilstošā vārda izvēle.
35. Komata lietojuma teikumā nepieciešamības pamatojums (2017) Citi vidēja 1p. Komata lietojuma teikumā nepieciešamības pamatojums.
36. Komata lietojums dažādas uzbūves teikumos (2017) Citi vidēja 1p. Komata lietojums dažādas uzbūves teikumos.
37. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā (2017) Citi vidēja 3p. Pieturzīmju likšana saliktā sakārtotā teikumā, kura daļas saista sakārtojuma saiklis "un".
38. Sakārtojuma saikļa "bet" lietojums teikumā (2017) Citi vidēja 1p. Saikļa "bet" uzdevuma noteikšana teikumā.
39. Teikuma uzbūves noteikšana (2017) Citi vidēja 1p. Teikuma uzbūves noteikšana.
40. Teikumi ar saikli "un" (2017) Citi vidēja 1p. Saikļa "un" uzdevuma noteikšana teikumā. Teikuma uzbūves noteikšana.
41. Vienlīdzīgi teikuma locekļi (2017) Citi vidēja 3p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana teikumā.
42. Diag. darbs. Vienkāršs teikums un salikts teikums (2016) Citi vidēja 2p. Standarta prasība 11.12, 11.13: prot izveidot vienkāršu paplašinātu teikumu ar vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem un saliktu teikumu.
43. Diag. darbs. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2015) Citi vidēja 2p. Standarta prasība 11.12: prot atdalīt palīgteikumu, ja tas ir pirms virsteikuma, salikt pieturzīmes teikumā ar tiešo runu un atdalīt uzrunu, prot lietot izsaukuma zīmi rosinājuma un izsaukuma teikuma beigās.
44. Diag. darbs. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums (2015) Citi vidēja 1p. Standarta prasība 11.7: izprot, ka teikumā ir divi vienlīdzīgo teikuma locekļu pāri.
45. Diag. darbs. Vienlīdzīgi teikuma locekļi teikumā (2015) Citi vidēja 4p. Standarta prasība 11.10: prot atrast vienlīdzīgos teikuma locekļus un noteikt teikuma priekšmetu un izteicēju.
46. Interpunkcijas uzdevums (2015) Citi vidēja 3p. Pieturzīmju likšana dažādas uzbūves teikumos (2005., 2006., 2007. un 2008. gada valsts ieskaites teikumos). Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve un pieturzīmju lietojuma skaidrojums.
47. Salikts pakārtots teikums (2015) Citi vidēja 2p. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā. Palīgteikuma novietojums saliktā pakārtotā teikumā.
48. Salikts sakārtots teikums (2015) Citi vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums saliktā sakārtotā teikumā, teikuma daļu skaita noteikšaa.
49. SPT grafiskais attēls (2015) Citi vidēja 1p. Virsteikuma un palīgteikuma novietojuma noteikšana saliktā pakārtotā teikumā.
50. Teikuma uzbūve (2015) Citi vidēja 3p. Teikumu uzbūves noteikšana (2005., 2006., 2007. un 2008. gada valsts ieskaites teikumos). Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve un pieturzīmju lietojuma skaidrojums.
51. Teikumu uzbūves noteikšana (2015) Citi vidēja 3p. Teikumu uzbūves noteikšana (vienkārši un salikti teikumi).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikta teikuma uzbūve 00:20:00 vidēja 6p. Atbilstošas uzbūves teikuma noteikšana, teikuma uzrakstīšana atbilstoši dotajai shēmai, iesaistot vārdu no doto vārdu virknes.
2. Pieturzīmes teikumā 00:20:00 vidēja 5p. Pieturzīmju uzdevuma teikumā noteikšana. Pieturzīmes teikumā. Teikuma uzbūves noteikšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sintakse 00:40:00 vidēja 15p. Jēdzienu izpratne. Teikuma gramatiskais centrs. Tiešā runa. Teikuma uzbūve un shēma. Pieturzīmju lietojums teikumā (vienlīdzīgi teikuma locekļi, salikts teikums).
2. Sintakse 00:40:00 vidēja 16p. Jēdzienu izpratne. Teikuma gramatiskais centrs. Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Uzrunas, uzrunas grupa. Tiešā runa. Vienkārša un salikta teikuma interpunkcija.