Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Apdzīvojums un tā veidi Teorija, kurā ar piemēriem apskatīti apdzīvoto vietu apdzīvojuma tipi ar piemēriem.
2. Apdzīvotība Teorija par apdzīvotību, apdzīvotības blīvumu un tā aprēķināšanas formulu. Apskatīti arī jēdzieni: pārapdzīvotība, antropogēnā slodze.
3. Faktori, kas ietekmē apdzīvotību un apdzīvojumu Teorija par pasaules apdzīvojuma un apdzīvotības galvenajiem ietekmējošiem faktoriem.
4. Migrācija un apdzīvojums Teorijā apskatīti migrācijas veidi, faktori, kas to ietekmē, galvenie cēloņi, kā arī, kas ir migrācijas saldo un kā to aprēķina.
5. Apdzīvojums, pilsētas, urbanizācijas process Teorija par to, kas ir pilsētas, kādi var būt to plānojuma veidi un teritoriālais zonējums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaules apdzīvotība, jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Testveida uzdevums par apdzīvotības un urbanizācijas pamatjēdzieniem.
2. Pasaules apdzīvojuma blīvums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Testveida uzdevums par pasaules blīvāk un retāk apdzīvotām teritorijām, prasme izmantot apdzīvotības kartes.
3. Ārējās migrācijas procesi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Testveida uzdevums par doto valstu emigrāciju un imigrāciju.
4. Urbanizācija pasaulē 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Testveida uzdevums ar vairākām pareizām atbildēm.
5. Apdzīvojuma karšu analīze 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Digitālā atlanta karšu izmantošana.
6. Apdzīvojums. Pilsētu grupēšana pēc iedzīvotāju skaita 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pilsētu grupēšana pēc to lieluma, iedzīvotāju skaita ar karšu palīdzību.
7. Apdzīvojums. Latvijas pilsētu grupēšana pēc iedzīvotāju skaita 2. izziņas līmenis zema 8 p. Prasme sagrupēt Latvijas pilsētas pēc to iedzīvotāju skaita, izmantojot kartes.
8. Iedzīvotāju blīvuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spēj aprēķināt apdzīvotības blīvumu.
9. Urbanizācijas līmeņa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina urbanizācijas līmeni.
10. Migrācijas saldo jeb bilance 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme aprēķināt migrācijas saldo pēc dotajiem rādītājiem.
11. Apdzīvojums ar attēliem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka apdzīvojuma vai pilsētu plānojuma veidu pēc redzamā attēla.
12. Apdzīvojuma izmaiņas Latvijā 1935.- 2019. gados 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prasme analizēt Latvijas apdzīvojuma kartes ar laika gaitā notikušajām izmaiņām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apdzīvojumu veidi Citi vidēja 4 p. Jēdzienu lietošanas prasme dotajos aprakstos.
2. Aglomerācijas un megapoles Citi vidēja 1 p. Prasme noteikt urbanizētās teritorijas apdzīvojuma statusu.
3. Apdzīvojums pasaulē Citi vidēja 11 p. Kompleksais uzdevums par apdzīvotību un urbanizāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apdzīvojums I 00:20:00 vidēja 7 p. Pārbaudes darbā iekļauti uzdevumi kuros tiek pārbaudīta jēdzienu izpratne par apdzīvojumu un apdzīvotību pasaulē, prasme noteikt pēc attēliem apdzīvojuma veidus, orientēšanās un izpratne ārējos migrācijas procesos.
2. Apdzīvojums II 00:30:00 vidēja 7 p. Pārbaudes darbā iekļauti uzdevumi, kur jāprot aprēķināt ilggadīgās ārējāsmigrācijas saldo, jāparāda prasme atšķirt pilsētu aglomerācijas no megapolēm, izmantojot kartes noteikt blīvāk un retāk apdzīvotās teritorijas, kā arī sagrupēt dotās pilsētas pēc to iedzīvotāju skaita.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apdzīvojums III 00:40:00 augsta 18 p. Pārbaudes darbā iekļauti uzdevumi, kuros jāprot aprēķināt kādas vasts vai teritorijas vidējo apdzīvotības blīvumu, aprēķināt urbavizācijas līmeni, kā arī raksturot kādas izmaiņas notikušas Latvijas apdzīvojuma kartēs 1935. un 2019. gadā. Jāparāda prasme orientēties pasaules apdzīvojuma kartēs un kompleksu uzdevumu risināšanā.