Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Migrācijas saldo un koeficienti Aprakstā apskatīts, kas ir migrācijas saldo jeb bilance un kā to aprēķina. Kas ir migrācijas rādītāju koeficienti, kāpēc tie ir vajadzīgi un kā tos aprēķina.
2. Migrācijas procesi Aprakstā apskatīta migrācija, tās veidi un ietekme uz iedzīvotāju struktūru un citiem procesiem un sociālajām parādībām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Migrācijas pamatjēdzienu izpratne 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme orientēties ar migrācijas procesu saistītajos pamatjēdzienos un to izpratnē.
2. Migrācija un ar to saistītie procesi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme noteikt ar migrāciju saistītos procesus, to izpausmes un ar tiem saistītos pareizo atbilžu piemērus.
3. Migrācijas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme pēc dotā apraksts noteikt migrācijas veidu.
4. Migrācijas atšķirības pasaules valstīs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prasme grupēt valstis pēc ārējās jeb starptautiskās migrācijas veidiem.
5. Migrācijas saldo Latvijā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prasme aprēķināt migrācijas saldo jeb bilanci absolūtos skaitļos pēc dotajiem migrācijas rādītājiem.
6. Migrācijas koeficientu dinamika Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme aprēķināt migrācijas jeb iedzīvotāju mehāniskās kustības pamatrādītāju - emigrācijas, imigrācijas un migrācijas saldo jeb bilances koeficientus.
7. Migrācijas saldo Latvijā II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Prasme skaidrot Latvijas migrācijas saldo dinamiku laika gaitā, pielietojot iegūtās zināšanas par dotajiem laika periodiem un politiskajiem notikumiem vēsturē.
8. Migrācijas saldo aprēķināšana pēc migrācijas saldo koeficientiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme aprēķināt kopējo, absolūto valsts migrācijas saldo, ja zināms dotās valsts iedzīvotāju skaits un attiecīgā dada migrācijas saldo koeficients.
9. Reemigrācijas dinamika Latvijā un tās reģionos 2013-2021 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme orientēties statistikas tabulas datos risinot doto uzdevumu.
10. Reemigrācijas īpatsvars Latvijas imigrācijas procesos 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme aprēķināt reemigrācijas procentuālo īpatsvaru no attiecīgā gada Latvijas kopējās imigrācijas lieluma.
11. Emigrācijas un imigrācijas valstis pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme pēc iegūtām teorētiskajām pamatzināšanām par migrācijas procesu ietekmējošiem faktoriem, noteikt konkrēto doto valstu piederību pēc dominējošā ārējās migrācijas veida.
12. Migrācijas procesi pasaules kartēs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme ģeotelpiski izprast un praktiski orientēties migrācijas procesu izpausmēs dažādās pasaules kartēs, izmantojot un vispārinot iegūtās teorētiskās zināšanas.
13. Migrācijas procesi Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme ģeotelpiski orientēties Latvijas kartē, saistībā ar dažādiem migrācijas procesiem un to plūsmu virzieniem.
14. Kompleksais uzdevums par migrāciju 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Prasme kompleksi pielietot dažādas zināšanas par migrāciju un ar to saistītajiem procesiem, veikt dažādus aprēķinus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Migrācijas pamatjēdzieni Citi zema 2 p. Prasme orientēties galvenajos ar migrāciju saistītos pamatjēdzienos un procesos.
2. Migrācijas saldo dinamika Latvijā Citi augsta 1 p. Prasme skaidrot Latvijas migrācijas saldo dinamiku laika gaitā, pielietojot iegūtās zināšanas par dotajiem laika periodiem un politiskajiem notikumiem vēsturē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Migrācijas procesi I 00:20:00 vidēja 6 p. Tiek pārbaudīta ar migrācijas procesiem saistīto pamatjēdzienu izpratne, prasme ģeotelpiski orientēties pasaules kartēs, nosakot, kurās valstīs dominē emigrācija vai imigrācija, kā arī tiek pārbaudīta prasme pēc dotajiem rādītājiem aprēķināt migrācijas saldo.
2. Migrācijas procesi II 00:20:00 vidēja 8 p. Darbā tiek pārbaudīta ar migrācijas procesiem saistītu pamatjēdzienu izpratne, prasme pēc konkrēta piemēra notekt migrācijas veidu. Tiek pārbaudīta prasme aprēķināt emigrācijas, imigrācijas un migrācijas saldo koeficientus, kas vajadzīgi, lai dažāda lieluma valstis būtu savstarpēji salīdzināmas, analizējamas pēc šo koeficientu lielumiem. kā arī tiek pārbaudīta ģeotelpiskā orientēšanās migrācijas procesu ģeogrāfiskajā izplatībā uz Latvijas kartes piemēra.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Migrācijas procesi III 00:40:00 augsta 12 p. Kontroldarbā ir jāparāda prasme aprēķināt ar dažādus ar migrācijas procesiem saistītus rādītājus, kā arī jāparāda ģeotelpiskās orientēšanās prasme pasaules kartēs, meklējot valstis vai reģionus ar attiecīgām migrācijas procesu, veidu izpausmēm.