Iedzīvotāju ataudze jeb dabiskais pieaugums ir starpība starp kādā laika posmā dzimušo un mirušo skaitu.
Ataudze var būt pozitīva, ja dzimstība \(>\) mirstība vai negatīva, ja dzimstība \(<\) mirstība. Ataudzi veido trīs pamata rādītāji: dzimstība, mirstība un pati ataudze jeb dabiskais pieaugums, kurš nereti var būt arī negatīvs skaitlis, kā tas, piemēram ir virknē Austrumeiropas valstu un Latvijas gadījumā.
 
Ataudzes un tās rādītāju aprēķināšana
Šos ataudzes rādītājus var rēķināt divejādi:
1. Absolūtos skaitļos, bet tad dažādās pasaules valstis savstarpēji nav salīdzināmas.
2. Ataudzes rādītāju koeficientos, tad savstarpēji var salīdzināt jebkuras pasaules valstis.
Pirmo gadījumu izmanto, lai salīdzinātu kādas vienas valsts ataudzes rādītāju izmaiņas laika gaitā. Otro gadījumu izmanto, lai savstarpēji salīdzinātu arī dažāda lieluma citas valstis. Nereti lielo valstu ataudzes rādītāji, tos pārrēķinot dzimstības, mirstības un ataudzes jeb dabiskā pieauguma koeficientos, var izrādīties zemi, lai gan absolūtos skaitļos tie var likties lieli, salīdzinājumā ar skaitliski daudz mazākām valstīm, kur to ataudzes rādītāju koeficienti var būt augsti.
 
Ataudzes rādītāju koeficientu aprēķināšanas formulas: 
Dzimstības koeficients ir kādā laika posmā dzīvi dzimušo bērnu skaita attiecība pret iedzīvotāju kopskaitu, izrēķinot uz \(1000\) iedzīvotājiem. To izsaka promilēs - ‰ .
Dz.koef.=gadādzimušoskaitsiedzīvotājukopskaits×1000
 
Mērvienība - ‰
Mirstības koeficients ir kādā laika posmā mirušo skaita attiecība pret iedzīvotāju kopskaitu, izrēķinot uz \(1000\) iedzīvotājiem. To izsaka promilēs - ‰ .
M.koef=gadāmirušoskaitsiedzīvotājukopskaits×1000
 
Mērvienība - ‰
Ataudzes (jeb dabiskā pieauguma) koeficients ir kādā laika posmā dzimušo un mirušo skaita starpības attiecība pret iedzīvotāju kopskaitu, izrēķinot uz \(1000\) iedzīvotājiem. To izsaka promilēs - ‰.
Ataudzes jeb dabiskā pieauguma koeficientus var aprēķināt divejādi:
 
1. Ataudzes(dab.p.)koef.=dzimstībaskoef.mirstībaskoef. 
 
2. Ataudzes(dab.p.)koef.=(gadādzimušomirušoskaits)iedzīvotājukopskaits×1000 
 
Mērvienība - ‰
 
Dzimstības, mirstība un ataudzes jeb dabiskā pieauguma koeficientus parasti aprēķina līdz vienam ciparam aiz komata.
 
Demogrāfiskās pārejas teorija
Demogrāfiskā pāreja ir demogrāfiska koncepcija, kas izskaidro ataudzes rakstura izmaiņas saistībā ar ekonomisko attīstību un sociālo progresu.
Izšķir četras demogrāfiskās pārejas fāzes:
1. fāze — Liela dzimstība, liela mirstība (stabils iedzīvotāju skaits).
2. fāze — Strauji samazinās mirstība, dzimstība paliek tradicionāli augstā līmenī (iedzīvotāju skaits strauji pieaug).
3. fāze — Stabils un zems mirstības līmenis, strauji samazinās dzimstība (iedzīvotāju skaits pieaug lēnāk).
4. fāze — Maza dzimstība, maza mirstība (iedzīvotāju skaits nostabilizējas).
Svarīgi!
Demogrāfi izvirza hipotēze par 5. fāzi, kad mirstība ir ievērojami lielāka par dzimstību (iedzīvotāju skaits strauji samazinās).
graf.svg