Elektriskā pretestība raksturo elektrības vadītāja spēju darboties pretī elektriskās strāvas plūsmai.
Elektrisko pretestību apzīmē ar burtu R un mēra omos Ω.
Oma likums
Strāvas stiprums I ir tieši proporcionāls spriegumam U. Tas nozīmē - cik reizes izmaina spriegumu, tik reižu izmainās strāvas stiprums.
Strāvas stiprums ir apgriezti proporcionāls elektriskajai pretestībai R. Tātad - jo lielāka pretestība, jo mazāka strāva plūst vadītājā.
   I=UR
Joks par Oma likumu: Ampērs netiek vadā iekšā, Oms tam aizliek kāju priekšā.

Īpatnējā pretestība

Elektriskās pretestības cēlonis ir materiālu veidojošo atomu vai molekulu siltumkustība. Daļiņas svārstās ap savām vietām un traucē elektronu pārvietošanos. To var salīdzināt ar garu gaiteni, kurā vienlaicīgi pārvietojas daudz cilvēku. Cik ātri tiksi uz priekšu - tas atkarīgs no dažādiem apstākļiem.
Elektriskā pretestība piemīt visām vielām.

Elektriskā pretestība atkarīga no:
Strāvas vadītāja materiāla ρVadītāja garuma lVadītāja šķērsgriezuma laukuma S
Katru materiālu raksturo tā īpatnējā pretestība. To apzīmē ar burtu ρ un var atrast īpatnējas pretestības tabulās.
Jo garāks elektrības vadītājs, jo lielāka tā elektriskā pretestība. Jo mazāks elektrības vadītāja šķērsgriezuma laukums, jo lielāka elektriskā pretestība.
Piemērā ar gaiteni:
lai tiktu uz priekšu, ir svarīgi, cik daudz ļaužu tur ir, cik ātri katrs no tiem kustās, cik resni vai tievi tie ir.
Piemērā ar gaiteni:
jo garāks gaitenis, jo ilgāks un grūtāks ceļš.
Piemērā ar gaiteni:
jo šaurāks gaitenis, jo grūtāk tikt cauri ļaužu pūlim.

  R=ρlS
Metālu īpatnējā pretestība ir neliela, bet izolatoru - ļoti liela.
Ķēdēs, kur elektriskajai strāvai jārada liels siltums (piem, sildītājos), izmanto vadītājus, kuriem ir liela īpatnējā pretestība, piemēram nihromu. Strāvai ir grūtāk plūst, palielinās daļiņu siltumkustība - rezultātā vadītājs sakarst.
 
Alumīnijam ir maza īpatnējā pretestība, tāpēc to var izmantot elektroenerģijas pārvadīšanai.
Cilvēka ķermeņa elektriskā pretestība var mainīties no 20 000 Ω līdz 1800Ω.

Lai elektriskajā ķēdē nodrošinātu nepieciešamo strāvas stiprumu, tajā ieslēdz dažādus rezistorus.
Rezistori ir ierīces ar nemainīgu pretestību.
Rezistori ir visos televizoros, datoros, radioaparātos u.c.

Lai mainītu strāvas stiprumu elektriskajā ķēdē, lieto reostatus.
Reostats ir ierīce ar maināmu pretestību (maiņrezistors).
Reostata sastāvdaļa ir slīdkontakts, ar kuru maina ķēdē ieslēgtā posma garumu.
Vienkāršs reostata pielietojums ir, piemēram, radioaparāta skaļuma regulators.
rezist.bmp
Rezistorireo.bmp
reo2.bmpReostati