Eksperimentos ir apstiprināts, ka noslēgtās sistēmās izpildās impulsa nezūdamības likums.
  • noslēgta ķermeņu sistēma - ārējās iedarbības uz ķermeņu sistēmu savstarpēji kompensējas, vai ir tik niecīgas, ka tās var neievērot (biljarda ložu sadursme, nenostiprināta lielgabala šāviens - ļoti niecīgs berzes spēks)
  • centrāla sadursme - ķermeņu kustība pirms un pēc sadursmes notiek pa līniju, kas savieno šo ķermeņu masas centrus.
Impulsa nezūdamības likums:
Noslēgtā sistēmā ķermeņu impulsu summa pirms sadursmes ir vienāda ar impulsu summu pēc sadursmes.
Piemēram:
Tā kā impulss ir vektoriāls lielums, tad svarīgs ir ķermeņa kustības ātruma virziens un matemātiski labāk izmantot projekciju vienādojumu
  • ložu elastīga sadursme:
Pirms sadursmes
Pēc sadursmes
pirmssadursmes Ресурс 1.svgpecssadursmes Ресурс 1.svg
 
m1v1x+m2v2x=m1u1x+m2u2x, kur
 
m1,m2 - atbilstošās ķermeņu masas, \(kg\)
v1x,v2x - atbilstošās ķermeņa ātruma projekcijas pirms sadursmes, \(m/s\)
u1x,u2x - atbilstošās ķermeņa ātruma projekcijas pēc sadursmes, \(m/s\)
  • nenostiprināta lielgabala šāviens:
Lielgabals Ресурс 1.svg
 
Pirms šāviena ķermeņu (lielgabala un lodes) kopējais impulss ir \(0\). Arī pēc šāviena kopējais impulss paliek nulle, jo mijiedarbībā iegūtie impulsi ir ar pretējiem virzieniem!
 
m1v1x+m2v2x=m1u1x+m2u2xMv1x+mv2x=Mu1x+mu2x0=Mu1x+mu2x
 
Iegūstam vienādojumu, kuru, atkarībā no dotajiem lielumiem, varam izmantot aprēķiniem.
Svarīgi!
Impulsa nezūdamības likums ļauj noteikt ķermeņu kustības ātrumus neizmantojot 2. Ņūtona likumu un spēkus, kuri sadursmes procesā ir mainīgi.