Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nenoteiktais A un AN un noteiktais artikuls THE Nenoteiktā artikula A un AN lietošanas nosacījumi un noteiktā artikula THE pirmais nosacījums.
2. Daudzskaitlis Regulāro lietvārdu daudzskaitļa veidošana ar galotni "-s" pēc patskaņa un Y un ar galotni "-es" pēc burtiem "x" un "s". Galotnes izrunas nosacījumi.
3. Jautājumi vienskaitlī un daudzskaitlī Jautājuma "Kas tas / tā ir?" uzdošana vienskaitlī un daudzskaitlī, un atbildes veidošana.
4. Vietas apstākļa vārdi – Prepositions Vietas apstākļa vardi: in, on, under, next to.
5. Teikumi ar "There is" un "There are" Teikumu ar "There is" un "There are" veidošana un lietojums.
6. Noderīgo lietu stūrītis Interneta lapas, kurās papildus var mācīties un nostiprināt apgūto gramatiku.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvēle, A vai AN – Choice, A or AN 1. izziņas līmenis zema 2p. Izvēlas nenoteikto artikulu A vai AN atbilstošu lietvārdam. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo lietas un cilvēkus: nenoteiktais artikuls A/AN un noteiktais artikuls THE.
2. Klausīšanās. Viens vai daudzi – Listening. Singular or plural. 1. izziņas līmenis zema 2p. Noklausās vārdu un izvēlas attēlu vienskaitlī vai daudzskaitlī. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: saskata sakarības starp lietvārda rakstību vienskaitlī un daudzskaitlī.
3. Teikumu pabeigšana, "There's .." – Finishing the sentences "There's.." 1. izziņas līmenis zema 2p. Atkarībā no attēla izvēlas teikumā pareizo vietas apstākļa vārdu: "in", "on", "under" vai "next to". Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pabeidz uzdevumā dotos teikumus.
4. Artikuli A, AN un THE – Articles A, AN and THE 1. izziņas līmenis zema 4p. Teikumos izvēlas pareizos artikulus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo lietas un cilvēkus: nenoteiktais artikuls A/AN un noteiktais artikuls THE.
5. Pareizais teikums, A vai AN – The correct sentence, A or AN 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aplūko attēlu un izvēlas pareizo teikumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo lietas un cilvēkus: nenoteiktais artikuls A/AN un noteiktais artikuls THE.
6. Vienskaitlis vai daudzskaitlis – Singular or plural 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Aplūko attēlu un izvēlas pareizo vārdu uzrakstītu vienskaitlī vai daudzskaitlī. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: saskata sakarības starp lietvārda rakstību vienskaitlī un daudzskaitlī.
7. Teikumi ar "There's .." – Sentences "There's .." 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aplūko attēlu un izvēlas pareizo teikumu atbilstoši atrašanās vietai. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
8. Pareizais un nepareizs teikums, A vai AN – Correct and incorrect sentence, A or AN 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izlasa teikumu un izvēlas vai tas ir pareizs vai nepareizs. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo lietas un cilvēkus: nenoteiktais artikuls A/AN un noteiktais artikuls THE.
9. Kas tie ir? – What are they? 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atbilstoši attēlam un teikumam izvēlas jautājumu vienskaitlī vai daudzskaitlī. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: saskata sakarības starp lietvārda rakstību vienskaitlī un daudzskaitlī.
10. Kur tas vai tie atrodas? – Where's it or Where are they? 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izlasa jautājumu, aplūko attēlu un pabeidz teikumu, izvēlotos vārdus atkarībā no atrašanās vietas un skaita. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pabeidz uzdevumā dotos teikumus.
11. Grupēšana. A, AN vai bez artikula – Word grouping. Articles A, AN or "0" 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Sagrupē dotos vārdus atbilstoši nenoteiktā artikula A/AN lietojumam. Sagrupē vārdus pa tematiem. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: saskata sakarības starp lietvārda rakstību vienskaitlī un daudzskaitlī.
12. Daudzskaitļa pareizrakstība – Spelling rules for plural 2. izziņas līmenis augsta 6p. Izvēlas pareizo daudzskaitļa rakstību regulārajam lietvārdam. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: saskata sakarības starp lietvārda rakstību vienskaitlī un daudzskaitlī.
13. Vārdu kārtība teikumā – Word order in the sentence 3. izziņas līmenis augsta 16p. Sakārto vārdus pareizā secībā atbilstoši attēlam. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un saliek pareizā secībā uzdevumā dotos vārdus, lai izveidotu teikumu.
14. Grupēšana. Galotņu izruna – Grouping. Pronunciation of the endigs 3. izziņas līmenis augsta 12p. Sagrupē dotos vārdus daudzskaitlī atbilstoši galotnes izrunai. Sagrupē vārdus pa tematiem. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: salīdzina lietvārdu daudzskaitļa formas izrunas atšķirības.
15. Apraksts – Description 3. izziņas līmenis augsta 6p. Aplūko attēlu un izvēlas pareizo aprakstu. Klausās un/vai lasa vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, dialogus), atlasa informāciju un veido ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
16. Pareizais tulkojums – The correct translation 3. izziņas līmenis augsta 6p. Izlasa teikumu latviski un izvēlas tulkojumu angliski bez kļūdām. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jautājumi par alfabētu – Quetstions about the alphabet Citi vidēja 3p. Nenoteiktā artikula A un AN lietošanas nosacījumi un noteiktā artikula THE pirmais nosacījums.
2. Artikuli A, AN un THE. Ievilkšana – Articles A, AN and THE. Dragging and dropping Citi vidēja 4p. Pie vārdiem teikumā pievelk pareizos artikulus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo lietas un cilvēkus: nenoteiktais artikuls A/AN un noteiktais artikuls THE.
3. Grupēšana. Viens vai daudzi – Word grouping. Singular or plural. Citi vidēja 6p. Sagrupē dotos vārdus atbilstoši vai tas ir vienskaitlis vai daudzskaitlis. Sagrupē vārdus pa tematiem. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: saskata sakarības starp lietvārda rakstību vienskaitlī un daudzskaitlī.
4. Ko saka skolotāja – What is the teacher saying Citi augsta 6p. Noklausās teikumu un pievelk pareizo attēlu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es lietoju angļu valodu I 00:20:00 zema 16p. Nenoteikto artikulu A/AN un noteiktā artikula THE lietojums. Daudzskaitļa atšķiršana un veidošana. Teikimi ar "There's.." un "There are..".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es lietoju angļu valodu II 00:20:00 vidēja 24p. Nenoteikto artikulu A/AN un noteiktā artikula THE lietojums. Daudzskaitļa atšķiršana, veidošana un lietošana. Teikimu ar "There's.." un "There are.." lietojums.
2. Es lietoju angļu valodu III 00:35:00 augsta 72p. Nenoteikto artikulu A/AN un noteiktā artikula THE lietojums. Daudzskaitļa veidošana un lietošana. Teikimu ar "There's.." un "There are.." lietojums.