Svarīgi!
Simbols – tēls, ar kura palīdzību tiek pausta kāda ideja. Simbols var būt grafiska zīme, priekšmets, dzīvnieks, krāsa. Ar simbolu palīdzību cilvēks var īsi nodot kādu noteiktu informāciju.
Latviešu ornamentos jeb latvju rakstos vērojamas dažādas rakstu zīmes, kas simbolizē senos latviešu dievus.
 
Saule
Viena no ievērojamākajām debesu dievībām, arī viena no senākajām dievībām. Saule saistīta ar seno zemkopju auglības kultu. Saule rūpējas par cilvēkiem, ir arī bāreņu aizgādne un sargātāja.
 
scan0004-w161.svg
Attēlā – apaļā Saules zīme
 
4.svg
Attēlā – rozetes veida Saules zīmes
 
1.svg
Attēlā – četrstūrainās Saules zīmes
 
Dievs
Debesu dievība, kosmiskās kārtības uzturētājs, debesu simbols. Viņš nosaka debess spīdekļu gaitu un ritmu. Dievs nosaka tikumisko un tiesisko kārtību, soda ļaunos un atalgo labos cilvēkus. Dievs ir cilvēku aizgādnis, viņš nes svētību zemei. Viņš mudina cilvēkus uz labiem darbiem, nosoda slinkumu.
Dievu simbolizē trijstūris ar 90 grādu leņķi augšējā virsotnē. Šī zīme simbolizē arī debesis kā pasaules jumtu. Trijstūris var būt attēlots ar apakšējo daļu vai bez tās, virsotne dažkārt tiek rotāta.
 
3.svg
Attēlā – Dieva zīme
 
5.svg
Attēlā – papildinātās Dieva zīmes
 
Laima
Liktens dieviete, nosaka cilvēka likteni, pavada viņu no dzimšanas brīža līdz pat nāves stundai. Laima var vēlēt cilvēkam labu, bet var vēlēt arī ļaunu, nospriest nāvi, ja cilvēks ir izdarījis kaut ko ļoti sliktu. Laima nosaka vai cilvēkam būs labs, vai slikts liktenis. Viņa ir cilvēka garīgās dzīves vadītāja.
Laimu simbolizē Laimas skujiņa vai slotiņa.
 
6.svg
Attēlā – Laimas zīmes
 
Māra
Liktens dieviete, visa dzīvā aizgādne, viņas pārziņā atrodas visa materiālā pasaule. Māra rūpējas par lopiem, malējām, jaunām meitenēm, bārenēm, atraitnēm. Māra dziedina slimības, arī slimos mājlopus. Viņa saistīta ar govīm, to ganīšanu. Māru, atkarībā no tā, kādā vidē viņa darbojas, dēvē pa Zemes māti, Ūdens māti u.c.
 
8.svg
Attēlā – Māras kā Zemes mātes simbols
 
9.svg
Attēlā – Māras kā Zemes mātes simbols
 
11.svg
Attēlā – Māras kā Ūdens mātes simbols
 
10.svg
Attēlā – Māras zīme "zalktis"
 
7.svg
Attēlā – krustu krusts jeb Māras krusts
 
Jumis
Auglības dievs. Jumim tika veltīti svētki, kurus svinēja rudenī - apkūlības. Jumja kults saistīts ar auglības, labklājības, bagātības vairošanu.
 
12.svg
Attēlā – Jumis
 
Ūsiņš
Pirmsākumos Ūsiņš bija gaismas dievība, saistīts ar gaismas atnākšanu, pavasari. Ar laiku Ūsiņš pārtapa par zirgu aizgādni.
 
scan0059a.svg
Attēlā – Ūsiņa zīme
 
Austras koks jeb Pasaules koks
Austras koks pasauli iedala trīs sfērās: saknes simbolizē pazemi, stumbrs – zemi, galotne – debesis.
 
2.svg
Attēlā – Austras koks
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Simbols
Latvijas kultūras vēsture/Inga Sarma. - Rīga: RaKa, 2003. - 180 lpp. :il. : 28.-34.lpp.
Latvijas kultūras vēsture/Austra Avotiņa, Daina Blūma, Asja Līdaka, Ināra Ņefedova, Edvarda Šmite. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. - 507 lpp. :il. : 19.-21.lpp.