Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi Jēdzieni: būve. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot raksturot arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo arhitektūras izteiksmes līdzekļus.
2. Arhitektūras objekta makets Jēdzieni: mērogs. Būves mērogs, izskats, izmērs un materiālu izmantojums mainās konkrētās apkārtnes un funkcijas kontekstā. (K.Li.4.) Praktiskais darbs: makets, mērogs, vide arhitektūrā. Zina, kas ir makets, mērogs. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo maketu, mērogu, izmantojamos materiālus.
3. Vides un arhitektūras mijiedarbība. Baroks Jēdzieni: būve, apkārtne, sastāvdaļa, konteksts. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot raksturot baroka dārzus, to mijiedarbību ar celtni. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo baroka dārzus, mijiedarbību ar celtni.
4. Vides un arhitektūras mijiedarbība. Modernā, organiskā arhitektūra Jēdzieni:būve, apkārtne, sastāvdaļa, konteksts.Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu.(K.Li.1.)Prot raksturot moderno un organisko arhitektūru, tās mijiedarbību ar apkārtējo vidi.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo moderno, organisko arhitektūru.
5. Noderīgo lietu stūrītis Meklē resursos piemērus interesantām būvēm jeb objektiem un iztēlojas, kā tos pārvietot uz citu vidi, vai iespējams mainīt to izmērus, materiālus vai funkciju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arhitektūras un mākslas apvienošana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot attēlos saskatīt arhitektūras un glezniecības, tēlniecības apvienošanu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlos saskata arhitektūras, glezniecības un tēlniecības apvienošanu.
2. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Faktūra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo vizuālos izteiksmes līdzekļus kompozīcijas izveides paņēmienus paredz to ietekmi uz galarezultātu. Prot saskatīt vienu no arhitektūras vizuālās izteiksmes līdzekļiem - faktūru. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle.
3. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Faktūra, mākslu sintēze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus, paredz to ietekmi uz galarezultātu. Prot attēlos saskatīt faktūru, arhitektūras un glezniecības sintēzes pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana.
4. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Ritms I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot attēlos saskatīt dažādos ritmu veidus. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata dažādo ritmu pazīmes.
5. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Metriskais ritms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot attēlos saskatīt metriskā ritma pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos metriskā ritma pazīmes.
6. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Ritms II 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot attēlos saskatīt ritmus, noteikt kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka pazīmes.
7. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Faktūra, ritms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras, dažādos ritmu veidus. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlu analīze, faktūru, dažādo ritmu pazīmju noteikšana.
8. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Simetrija, asimetrija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot attēlos saskatīt simetrijas un asimetrijas pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata simetrijas, asimetrijas pazīmes.
9. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Simetriskas, asimetriskas celtnes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot analizēt attēlus, saskatīt kopīgās, atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
10. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Simetrija, asimetrija, ritms 1. izziņas līmenis zema 2 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot attēlos saskatīt simetrijas vai asimetrijas pazīmes, spēj noteikt ritma veidu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēna darbības: attēlu analīze, atbilstošu pazīmju noteikšana.
11. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot attēlos saskatīt arhitektūras un mākslas sintēzi, faktūru, simetriju, asimetriju. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlu analīze, pazīmju saskatīšana.
12. Makets – raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Praktiskais darbs: makets, mērogs, vide arhitektūrā. Zina, kas ir makets. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo maketu.
13. Maketa pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Praktiskais darbs: makets, mērogs, vide arhitektūrā. Attēlos atrod kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
14. Makets – raksturojums, pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Praktiskais darbs: makets, mērogs, vide arhitektūrā. Prot raksturot maketu, spēj atpazīt to attēlos. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo maketu, analizē attēlus, saskata maketa pazīmes.
15. Mērogs maketā 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni: mērogs. Praktiskais darbs: makets, mērogs, vide arhitektūrā. Zina, kas ir mērogs, prot raksturot tā pielietojumu. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo mērogu, zina tā pielietojuma nosacījumus.
16. Makets, mērogs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzieni: mērogs. Praktiskais darbs: makets, mērogs, vide arhitektūrā. Zina, kas ir makets, prot raksturot mērogu. Uzdevuma tips - atbildes izvēle, attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot mērogu, spēj attēlā saskatīt maketu.
17. Baroka stila dārzs 1. izziņas līmenis zema 3 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot raksturot baroka stila dārzus. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo baroka stila dārzus.
18. Franču dārzs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot attēlos saskatīt franču dārza pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata franču dārza pazīmes.
19. Baroka dārzi, franču dārzi – raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot raksturot baroka jeb franču dārzus. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo franču dārzu, nosaka lieko raksturojumu.
20. Baroka jeb franču dārzs 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot atrisināt loģikas ķēdīti, nosakot tās lieko posmu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, liekā attēla noteikšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās, atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
21. 20. gadsimta arhitektūra un vide 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot raksturot 20. gadsimta arhitektūru, tās vidi. Uzdevuma tips - atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo 20. gadsimta arhitektūru un tās vidi.
22. Organiskā arhitektūra 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot raksturot organisko arhitektūru. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo organisko arhitektūru.
23. Arhitektūras objektu raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot attēlā saskatīt arhitektūras stila pazīmes, analizē vidi. Uzdevuma tips - attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē arhitektūras objektu, vidi, kurā tas atrodas.
24. Vides un arhitektūras vienotība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot noteikt videi atbilstošu arhitektūras objektu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē vidi, nosaka videi atbilstošāko arhitektūras objektu.
25. Arhitektūras objektiem atbilstoša vide 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot noteikt arhitektūras objektiem atbilstošu vidi. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, izvēlas arhitektūras objektam atbilstošu vidi.
26. Arhitektūra, vide 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot attēlos saskatīt kopsakarības, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās iezīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arhitektūras un mākslas sintēze Citi augsta 3 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot attēlos saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, pēta arhitektūras un mākslas sintēzes paņēmienus, nosaka kopīgo un atšķirīgo.
2. Baroka dārza raksturojums Citi zema 3 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot raksturot baroka dārzus. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo baroka dārzus.
3. Arhitektūras vizuālie izteiksmes līdzekļi. Simetrija un asimetrija Citi vidēja 2 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Arhitektūras objekta attēlā saskata simetrijas vai asimetrijas pazīmes. Uzdevuma tips - attēla analīze, atbildes varianta ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos simetrijas vai asimetrijas pazīmes.
4. Arhitektūras stili Citi augsta 3 p. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Prot attēlos saskatīt dažādo arhitektūras stilu pazīmes, saskata kopīgo un atšķirīgo. Uzdevuma tips - attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlu analīze, kopīgo un atšķirīgo pazīmju noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arhitektūras vizuālo izteiksmes līdzekļu dažādība 00:30:00 vidēja 16 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Prot attēlos saskatīt arhitektūras un glezniecības, tēlniecības apvienošanu; prot attēlos saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes; prot attēlos saskatīt vienu no arhitektūras vizuālās izteiksmes līdzekļiem – faktūru; prot attēlos saskatīt dažādos ritmu veidus; prot attēlos saskatīt ritmus, noteikt kopīgās un atšķirīgās pazīmes; prot attēlos saskatīt simetrijas un asimetrijas pazīmes. Uzdevumu tipi - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, loģikas ķēdīte, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlos saskata arhitektūras, glezniecības un tēlniecības apvienošanu; analizē attēlus, pēta arhitektūras un mākslas sintēzes paņēmienus, nosaka kopīgo un atšķirīgo; analizē attēlus, saskata faktūru pielietojumu arhitektūrā; analizē attēlus, saskata dažādo ritmu pazīmes; analizē attēlus, saskata simetrijas, asim_
2. Makets, arhitektūra, vide 00:30:00 vidēja 26 p. Jēdzieni: mērogs. Praktiskais darbs: makets, mērogs, vide arhitektūrā. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Zina, kas ir makets, prot raksturot mērogu, prot raksturot baroka stila dārzus, prot attēlos saskatīt franču dārza pazīmes, prot raksturot 20. gadsimta arhitektūru, tās vidi, prot attēlā saskatīt arhitektūras stila pazīmes, analizē vidi, prot noteikt arhitektūras objektiem atbilstošu vidi. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes ievilkšana, atbildes izvēle, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo maketu, analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu, prot raksturot mērogu, spēj attēlā saskatīt maketu, raksturo baroka stila dārzus, analizē attēlus, saskata franču dārza pazīmes, raksturo baroka dārzus, raksturo 20. gadsimta arhitektūru un tās vidi, analizē arhitektūras objektu, vidi, kurā tas atrodas, analizē attēlus, iz_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arhitektūras vizuālo izteiksmes līdzekļu raksturojums 00:25:00 vidēja 14 p. Raksturo arhitektūras vizuālos izteiksmes līdzekļus un kompozīcijas izveides paņēmienus un paredz to ietekmi uz galarezultātu. (K.9.1.2.) Arhitektūras objekta attēlā saskata simetrijas vai asimetrijas pazīmes; prot attēlos saskatīt faktūru,arhitektūras un glezniecības sintēzes pazīmes; prot attēlos saskatīt metriskā ritma pazīmes; prot attēlos saskatīt faktūras, dažādos ritmu veidus; prot attēlos saskatīt arhitektūras un mākslas sintēzi, faktūru, simetriju, asimetriju. Uzdevumu tipi - attēla analīze, atbildes varianta ievilkšana, patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata tajos simetrijas vai asimetrijas pazīmes; analizē attēlus, saskata faktūras pazīmes,arhitektūras un glezniecības sintēzes pazīmes; analizē attēlus, saskata tajos metriskā ritma pazīmes; attēlu analīze, faktūru, dažādo ritmu pazīmju noteikšana.
2. Makets, arhitektūra un vide 00:35:00 vidēja 25 p. Jēdzieni: mērogs. Atrašanās vietas īpašie apstākļi jeb novietnes gars ietekmē arhitektūru un maina tās jēgu. (K.Li.1.) Praktiskais darbs: makets, mērogs, vide arhitektūrā. Prot raksturot maketu, spēj atpazīt to attēlos, zina, kas ir mērogs, prot raksturot tā pielietojumu, prot raksturot baroka jeb franču dārzus, prot atrisināt loģikas ķēdīti, nosakot tās lieko posmu, prot raksturot organisko arhitektūru, prot attēlos saskatīt dažādo arhitektūras stilu pazīmes, saskata kopīgo un atšķirīgo, prot noteikt videi atbilstošu arhitektūras objektu, prot attēlos saskatīt kopsakarības, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes izvēle, loģikas ķēdīte, liekā attēla noteikšana, atbildes ievilkšana, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo maketu, analizē attēlus, saskata maketa pazīmes, raksturo mērogu, zina tā pielietojuma nosacījumus, raksturo franču dārzu, nosaka lieko raksturojumu, analizē attēlus, saskata kop_