Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Saules kustība virs horizonta 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Saules augstuma virs horizonta maiņas iemeslus
2. 2. uzdevums. Rezultātu grafiskais attēlojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīst datu grafisku attēlojumu atbilstoši aprakstam
3. 3. uzdevums. Informācijas iegūšana no teksta 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iegūst informāciju no teksta un izmanto to spriedumu veikšanai
4. 4. uzdevums. Datu grafiskais attēlojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina un izmanto datu grafiskā attēlojuma pamatprincipus
5. 5. uzdevums. Mērvienības izvēle grafikā pie X ass 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē tekstu un nosauc mērvienību pie vertikālās ass
6. 6. uzdevums. Mērvienības izvēle grafikā pie Y ass 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē tekstu un uzraksta horizontālās ass nosaukumu
7. 7. uzdevums. Informācijas nolasīšana no teksta 1. izziņas līmenis zema 1p. Nolasa nepieciešamo informāciju no teksta
8. 8. uzdevums. Informācijas nolasīšana no diagrammas 1. izziņas līmenis zema 1p. Nolasa nepieciešamo informāciju no diagrammas
9. 9. uzdevums. Secinājuma izvērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvērtē vienkārša pētījuma datiem doto secinājumu un skaidro tā atbilstību uz datiem balstīta secinājuma iegūšanā
10. 10. uzdevums. Šķīduma veidošanās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, ka vielu izšķīdinot, viela nepazūd, bet veido šķīdumu
11. 11. uzdevums. Šķīduma masa 1. izziņas līmenis zema 1p. Prognozē šķīduma masu pēc eksperimenta
12. 12. uzdevums. Informācijas apkopošana un izmantošana 1. izziņas līmenis zema 2p. Apkopo sniegto informāciju un norāda situācijas, kurās ir iespējams inficēties ar gripas vīrusu
13. 13. uzdevums. Datu izmantošana secinājumu formulēšanā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamato, ka secinājuma iegūšanai ir nepieciešami dati, kas apliecina vai noliedz izdarīto apgalvojumu
14. 14. uzdevums. Kopīgo un atšķirīgo pazīmju izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas pazīmes, pēc kurām šķirot ķermeņus
15. 15. uzdevums. Savas izvēles pamatošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Formulē pamatojumu ķermeņu grupēšanai
16. 16. uzdevums. Zinātnisko pierādījumu izmantošana argumentos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atšķir argumentus, kuru pamatā ir zinātniski pierādījumi
17. 17. uzdevums. Argumenta izvērtēšana 3. izziņas līmenis augsta 2p. Novērtē dažādu avotu zinātniskos argumentus
18. 18. uzdevums. Argumenta izvērtēšana 2 3. izziņas līmenis augsta 2p. Novērtē dažādu avotu zinātniskos argumentus
19. 19. uzdevums. Dažādu paņēmienu izmantošana problēmas risināšanā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Iesaka un pamato citus paņēmienus

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās, 2021. gads 00:40:00 vidēja 24p. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 2021. g.