Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Saules kustība virs horizonta 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Saules augstuma virs horizonta maiņas iemeslus
2. 2. uzdevums. Rezultātu grafiskais attēlojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst datu grafisku attēlojumu atbilstoši aprakstam
3. 3. uzdevums. Informācijas iegūšana no teksta 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iegūst informāciju no teksta un izmanto to spriedumu veikšanai
4. 4. uzdevums. Datu grafiskais attēlojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina un izmanto datu grafiskā attēlojuma pamatprincipus
5. 5. uzdevums. Mērvienības izvēle grafikā pie X ass 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē tekstu un nosauc mērvienību pie vertikālās ass
6. 6. uzdevums. Mērvienības izvēle grafikā pie Y ass 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē tekstu un uzraksta horizontālās ass nosaukumu
7. 7. uzdevums. Informācijas nolasīšana no teksta 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nolasa nepieciešamo informāciju no teksta
8. 8. uzdevums. Informācijas nolasīšana no diagrammas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nolasa nepieciešamo informāciju no diagrammas
9. 9. uzdevums. Secinājuma izvērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvērtē vienkārša pētījuma datiem doto secinājumu un skaidro tā atbilstību uz datiem balstīta secinājuma iegūšanā
10. 10. uzdevums. Šķīduma veidošanās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, ka vielu izšķīdinot, viela nepazūd, bet veido šķīdumu
11. 11. uzdevums. Šķīduma masa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prognozē šķīduma masu pēc eksperimenta
12. 12. uzdevums. Informācijas apkopošana un izmantošana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Apkopo sniegto informāciju un norāda situācijas, kurās ir iespējams inficēties ar gripas vīrusu
13. 13. uzdevums. Datu izmantošana secinājumu formulēšanā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamato, ka secinājuma iegūšanai ir nepieciešami dati, kas apliecina vai noliedz izdarīto apgalvojumu
14. 14. uzdevums. Kopīgo un atšķirīgo pazīmju izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pazīmes, pēc kurām šķirot ķermeņus
15. 15. uzdevums. Savas izvēles pamatošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formulē pamatojumu ķermeņu grupēšanai
16. 16. uzdevums. Zinātnisko pierādījumu izmantošana argumentos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atšķir argumentus, kuru pamatā ir zinātniski pierādījumi
17. 17. uzdevums. Argumenta izvērtēšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Novērtē dažādu avotu zinātniskos argumentus
18. 18. uzdevums. Argumenta izvērtēšana 2 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Novērtē dažādu avotu zinātniskos argumentus
19. 19. uzdevums. Dažādu paņēmienu izmantošana problēmas risināšanā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Iesaka un pamato citus paņēmienus

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās, 2021. gads 00:40:00 vidēja 24 p. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 2021. g.