Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 1. un 2. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme identificēt tēmu, izpratne par jēdzienu nozīmēm, skaidrojumiem.
2. 2. daļas 3. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Prasme analizēt vēstures avotu, noteikt cēloņsakarības.
3. 2. daļas 4.1. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 5p. Tekstpratība, prasme interpretēt atšķirības vēstures avotu informācijā.
4. 2. daļas 4.2. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 5p. Tekstpratība, prasme interpretēt atšķirības vēstures avotu informācijā.
5. 2. daļas 5.1.- 5.2. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme interpretēt vēstures avotus, skaidrot to rašanās vēsturisko kontekstu.
6. 2. daļas 5.3. - 5.4. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme interpretēt vēstures avotus, skaidrot to rašanās vēsturisko kontekstu.
7. 2. daļas 6. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Iegūto zināšanu pielietojums saiknē ar doto informāciju, prasme secināt.
8. 2. daļas 7.1. - 7.2. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Prasme analizēt statistikas materiālus.
9. 2. daļas 7.3. - 7.4. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme salīdzināt statistikas materiālus, secināt.
10. 2. daļas 8. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām.
11. 2. daļas 9. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 2p. Prasme skaidrot vēstures notikuma būtību, sekas, ievērojot faktus, jēdzienus; empātijas spēja.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papilduzdevums 4. uzdevumam Citi vidēja 2p. Lasītprasme, prasme kritiski vērtēt informāciju, secināt.
2. Papilduzdevums tēmai Citi vidēja 3p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas.
3. Papilduzdevums tēmai Citi vidēja 3p. Prasme identificēt tēmu, izpratne par jēdzienu nozīmēm, skaidrojumiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošā darba 2. daļas uzdevumi 00:55:00 vidēja 44p. Izpratne par jēdzienu, procesu nozīmēm, interpretācijām, vēsturisko kontekstu; prasme noteikt avotos prasīto, salīdzināt, interpretēt informāciju; prasme analizēt statistikas datus; prasme noteikt, skaidrot cēloņsakarības, notikumu būtību, lietojot faktus, jēdzienus.