3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Fizikālā lieluma mērvienība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina fizikālā lieluma mērvienības.
2. 1. daļas 2. uzd. Ātruma vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa no grafika atbilstošos lielumus un ievieto vispārīgajā vienādojumā.
3. 1. daļas 3. uzd. Spēka veiktais darbs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto mehāniskā darba definīcijas formulu. Izprot, ka grafikā darbam atbilst laukums, ko ierobežo grafika līnija un koordinātu asis.
4. 1. daļas 4. uzd. Kustības laika salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kas nosaka krišanas laiku vertikālā un horizontālā sviedienā.
5. 1. daļas 5. uzd. Velosipēdista kinētiskā enerģija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto kinētiskās enerģijas aprēķināšanas formulu. Aprēķina kinētiskās enerģijas izmaiņu.
6. 1. daļas 6. uzd. Paātrinājums un ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto vienmērīgi paātrinātas kustības paātrinājuma un ceļa aprēķināšanas formulu. Aprēķina paātrinājumu un ceļu.
7. 1. daļas 7. uzd. Diega svārsta enerģija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot enerģijas pārvērtības svārstību kustībā.
8. 1. daļas 8. uzd. Kustība vakuumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto formulu lapu, analīzē formulas. izmanto zināšanas, ka vakuumā visi ķermeņi krīt ar vienādu paātrinājumu.
9. 1. daļas 9. uzd. Leņķiskais ātrums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto zināšanas par dažādu objektu leņķisko ātrumu.
10. 1. daļas 10. uzd. Virsmas spraiguma spēks 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot virsmas spraiguma spēku darbību.
11. 1. daļas 11. uzd. Temperatūras izmaiņa kelvinos 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto zināšanas, ka Kelvina un Celsija skalā grāds ir vienādi liels.
12. 1. daļas 12. uzd. Siltuma daudzums kušanas procesā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto zināšanas, ka, pastrādājot darbu, rodas siltuma daudzums. Atrod formulu kušanas siltuma daudzuma aprēķināšanai un aprēķina siltuma daudzumu. Prot veikt darbības ar pakāpēm.
13. 1. daļas 13. uzd. Lādiņš uz nūjiņas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka elektrostatikā iegūst pozitīvu un negatīvu lādiņu.
14. 1. daļas 14. uzd. Kulona spēka virziens 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka mijiedarbojas elektriskie lādiņi. Izprot darbības ar vektoriem.
15. 1. daļas 15. uzd. Kopspēks 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto Kulona likumu situāciju analīzei.
16. 1. daļas 16. uzd. Vada pretestība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc formulas secina, kā metāla vada pretestība ir atkarīga no vada garuma.
17. 1. daļas 17. uzd. Mērierīču rādījumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto Oma likumu ķēdes posmam. Aprēķina strāvas stiprumu pēc Oma likuma.
18. 1. daļas 18. uzd. Kvēlspuldzes jauda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto jaudas aprēķināšanas formulu un Oma likumu. Aprēķina jaudu.
19. 1. daļas 19. uzd. Mērierīču izvēle 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas ierīces lieluma eksperimentālai noteikšanai.
20. 1. daļas 20. uzd. Pievilkšanās un atgrūšanās spēki 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto zināšanas par pievilkšanās un atgrūšanās spēkiem.
21. 1. daļas 21. uzd. Vektoriāli un skalāri lielumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot atpazīt vektoriālus un skalārus lielumus.
22. 1. daļas 22. uzd. Kondensatora raksturlielums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kas nosaka svārstību kontūra pašfrekvenci un periodu.
23. 1. daļas 23. uzd. Ampērmetru rādījumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto virknes un paralēlā slēgumā likumsakarības. Analizē doto slēgumu un salīdzina strāvas stiprumus dažādos ķēdes posmos.
24. 1. daļas 24. uzd. Elektromagnētisko viļņu izmantošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosauc elektromagnētisko viļņu veidu atbilstoši izmantošanas jomai.
25. 1. daļas 25. uzd. Staru gaita optiskajās ierīcēs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina staru gaita optiskajās ierīcēs.
26. 1. daļas 26. uzd. Stara gaita 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina par staru laušanu un pilnīgu iekšējo atstarošanos uz robežvirsmas starp dažādām vidēm. Secina par staru gaitu.
27. 2. daļas 1. uzd. Planētas lineārais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmanto otro Ņūtona likumu, gravitācijas likumu un centrtieces paātrinājuma aprēķināšanas izteiksmi un iegūst sakarību starp ātrumu un planētas rādiusu. Salīdzina planētu lineāros ātrumus.
28. 2. daļas 2. uzd. Laušanas koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saprot, kā jālaiž lāzera stars, lai iegūtu krišanas un laušanas leņķi. Saprot, ka jāmēra krišanas un laušanas leņķi, piemēram, izmantojot transportieri.
29. 2. daļas 3. uzd. Pretestības noskaidrošana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina virknes slēgumā sakarības. Izvēlas elektrisko shēmu, lai aprēķinātu nezināmo pretestību.
30. 2. daļas 4. uzd. Stroboskopiskā attēla analīze 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izmanto tekstā atrodamo informāciju. Zina, ka gaisa pretestība kavē ķermeņa kustību. Izmantojot sakarību un stroboskopisko attēlu, secina par kustību uz planētām.
31. 2. daļas 5. uzd. Brīvā krišana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot stroboskopisko attēlu un aprēķina brīvās krišanas paātrinājumu.
32. 2. daļas 6. uzd. Fotonu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto fotona enerģijas formulu, jaudas formulu, viļņa garuma formulu un aprēķina fotonu skaitu. Pārveido mērvienības.
33. 2. daļas 7. uzd. Ģenerators 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Analīzē situāciju, secina par frekvenci, ampliptūdu un veido grafiku no sastāvdaļām.
34. 2. daļas 8. uzd. Maksimālais lietderības koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Novērtē jūras ūdens reālās iespējamās temperatūras. Uzraksta maksimālā lietderības koeficienta aprēķināšanas formulu izteiktu ar temperatūrām un aprēķina lietderības koeficientu.
35. 2. daļas 9. uzd. Viļņa garums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot formulu lapu pārveido mērvienības un aprēķina viļņa garumu.
36. 2. daļas 10. uzd. Sastiepuma spēks 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmanto Ņūtona likumu, sadala rezultējošo sastiepuma spēku divos vektoros un atbild uz jautājumu par spēka lielumu.
37. 3. daļas 1. uzd. Spuldzes spožums maiņstrāvas ķēdē 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Izskaidro kā mainās induktīvā un kapacitīvā pretestība, mainoties maiņstrāvas frekvencei. Izmanto Oma likumu un jaudas formulu spuldzes spožuma analīzei.
38. 3. daļas 2. uzd. Brīvais kritiens 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Aprēķina auklas elastības koeficientu. Izmanto enerģijas nezūdamības likumu, lai aprēķinātu maksimālo ātrumu.
39. 3. daļas 3. uzd. Gāzes spiediena atkarība no temperatūras 3. izziņas līmenis vidēja 12 p. Izvēlas un grupē eksperimentam atbilstošus lielumus, izvēlas piemērotus darba piederumus un apraksta darbību secību lielumu noteikšanai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-10. uzdevums 00:16:00 vidēja 10 p. Pirmajā daļā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
2. 1. daļas 11.-20. uzdevums 00:17:00 vidēja 10 p. Pirmajā daļā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
3. 1. daļas 21.-26. uzdevums 00:11:00 vidēja 9 p. Pirmajā daļā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
4. 2. daļas 1.-5. uzdevums 00:30:00 vidēja 19 p. Uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes analizēt un izvērtēt iegūto informāciju, izskaidrot fizikālos procesus un analizēt cēloņsakarības, saskatīt problēmas, plānot problēmas risinājumu un risināt problēmas, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, veikt aprēķinus, lietot vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā.
5. 2. daļas 6.-10. uzdevums 00:30:00 vidēja 18 p. Uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes analizēt un izvērtēt iegūto informāciju, izskaidrot fizikālos procesus un analizēt cēloņsakarības, saskatīt problēmas, plānot problēmas risinājumu un risināt problēmas, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, veikt aprēķinus, lietot vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā.
6. 3. daļas 1.-3. uzdevums 01:15:00 augsta 15 p. Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes skaidrot eksperimentu, risināt nestandarta problēmas, veidot detalizētu eksperimenta aprakstu vai pētījumu, izskaidrot rezultātus un izdarīt secinājumus.
7. Centralizētais eksāmens fizikā 2020. g. 03:05:00 vidēja 78 p. Pirmajā daļā ir uzdevumi zināšanu pārbaudei. Otrajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes analizēt un izvērtēt iegūto informāciju, izskaidrot fizikālos procesus un analizēt cēloņsakarības, saskatīt problēmas, plānot problēmas risinājumu un risināt problēmas, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, veikt aprēķinus, lietot vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā. Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes skaidrot eksperimentu, risināt nestandarta problēmas, veidot detalizētu eksperimenta aprakstu vai pētījumu, izskaidrot rezultātus un izdarīt secinājumus.