Pārspriedums
Eksāmena rakstīšanas daļā rakstāms pārspriedums*.
 
Parasti tiek doti trīs temati. Uzsākot darbu, noteikti jāuzraksta izvēlētais temats.
 
2012. gada eksāmenā tika doti šādi temati:
parspriedums.png
 
Pārsprieduma vērtēšanas kritēriji:
Punkti
Saturs
5
Temats mērķtiecīgi atklāts. Saturs pilnībā atbilst tematam. Patstāvīgi un pamatoti spriedumi. Pamatojumam izmantoti fakti. Atklājas  rakstītāja personīgā attieksme. Spēj ieinteresēt lasītāju.
4
Saturs atklāts atbilstoši izteiksmes stilam un uzdevuma nosacījumiem. Patstāvīgi spriedumi, nepietiekami pamatoti. Izmantotajos faktos ir nelielas neprecizitātes. Satura atklāsmē pietrūkst mērķtiecības.
3
Temata paplašinājums vai sašaurinājums. Spriedumi veidoti kā apgalvojumi, tie netiek pamatoti vai arī apgalvojumam trūkst loģikas. Fakti izmantoti, bet tie tekstā loģiski neiekļaujas.
2
Izteiktās domas frāžainas, nepamatotas. Ir vēstījums vai apraksts bez pārsprieduma elementiem.Domas atkārtojas. Viedoklis ir pretrunīgs. Faktu nav, vai arī tajos ir kļūdas.
1
Nepamatoti emocionāls stāstījums bez pārsprieduma elementiem. Temata vulgarizācija. Domas daļēji atbilst tematam.
0
Saturs neatbilst tematam.
 
Svarīgs ir ne tikai saturs, bet arī tā forma: dalījums rindkopās, daļu apjoms un savstarpējā saistība.
Punkti
Teksta uzbūve
5
Loģiski secīgi izkārtotas daļas. Darbam mērķtiecīga virzība, loģisks plānojums, trīsdaļīga uzbūve. Ievērots dalījums rindkopās, tās ir saturiski saistītas.
4
Loģiski secīgi izkārtotas daļas. Ievērots dalījums rindkopās. Vietām nav saistījuma starp tām.
3
Nesamērīgs daļu apjoms. Daļēji ievērots dalījums rindkopās. Vietām trūkst saistījuma starp tām.
2
Darbs nav plānveidīgs, vai nav dalījuma rindkopās.
1
Nav ievēroti tekstveides principi. Domas izteiktas haotiski.
0
Tekstā paustā doma nav uztverama. Rokraksts grūti salasāms.
 
Vērtējot darba valodu, tiek ņemts vērā kļūdu skaits.
Punkti
Ortogrāfija
Interpunkcija
Stils
5
0
1
1
4
1
2
2-3
3
2
3
4-5
2
3
4
6-7
1
4
5
8-9
0
5 un vairāk
6 un vairāk
10 un vairāk
 
* Pārspriedums  ir secīgi, argumentēti atklātas pārdomas par kādu jautājumu, izsakot savu vērtējumu un secinājumus. Pārsprieduma domrakstā parasti tiek risināta kāda problēma, par kuru sakopoti fakti un argumentācija, tiek pausta sava attieksme pret problēmu un tās vērtējums.
 
Vairāk par domrakstu lasi Tekstu veidi. Domraksts.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2012/9klase/9kl_latviesu_val.pdf