Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums. Lasīšana. Teikuma papildināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot izveidot teikumu ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un saliktu pakārtotu teikumu.
2. I daļas 2. uzdevums. Lasīšana. Vārdu nozīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot izskaidrot vārdu savienojuma nozīmi tekstā.
3. I daļas 3. uzdevums. Lasīšana. Vārdu nozīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot norādītajā teksta fragmentā atrast sinonīmu. Prot norādītajā teksta fragmentā atrast svešvārdu.
4. I daļas 4. uzdevums. Lasīšana. Informācijas atrašana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot atrast detalizētu informāciju.
5. I daļas 5. uzdevums. Pareizais apgalvojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vērtē tekstā ietverto informāciju un izmanto to savā darbībā.
6. I daļas 6. uzdevums. Rakstura īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot pamatot izvēlēto īpašību.
7. I daļas 7. uzdevums. Lasīšana. Kontroljautājumi par tekstu 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot atbildēt izvēlēties pareizo atbildi uz jautājumu.
8. I daļas 8. uzdevums. Alfabēts 1. izziņas līmenis zema 8p. Prot sakārtot nodaļu nosaukumus alfabēta secībā.
9. I daļas 9. uzdevums. Lasīšana. Vārdšķiras 3. izziņas līmenis augsta 2p. Prot noteikt vārdšķiras
10. I daļas 10. uzdevums. Lasīšana. Vietniekvārdi 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot noteikt vietniekvārdu tekstā un saskata tā nozīmi teksta izveidē.
11. I daļas 11. uzdevums. Vārdšķiras 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt vietniekvārdu tekstā un saskata tā nozīmi teksta izveidē.
12. I daļas 12. uzdevums. Pieturzīmju lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt palīgteikuma robežu. Prot noteikt vienlīdzīgus teikuma locekļus.
13. I daļas 13. uzdevums. Pieturzīmju lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt un pamatot teikuma veidu pēc uzbūves.
14. II daļas 1. uzdevums. Klausīšanās. Pareizie apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot atrast detalizētu informāciju.
15. II daļas 2. uzdevums. Klausīšanās. Teksta izpratne 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot saklausīt un pārveidot detalizētu informāciju.
16. II daļas 3. uzdevums. Klausīšanās. Teksta izpratne 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot saklausīt un pārveidot detalizētu informāciju.
17. II daļas 4. uzdevums. Klausīšanas. Teksta izpratne 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot saklausīt detalizētu informāciju.
18. II daļas 5. uzdevums. Tekstveide 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izprot tekstveides pamatprincipus (ievaddaļa, galvenā daļa, nobeiguma daļa).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošā darba I daļa 00:20:00 vidēja 22p. Prot meklēt nepieciešamo informācuiju tekstā. Prot vērdiem noteikt vārdšķiras. Pamato ppieturzīmju lietojumu.
2. Valsts diagnosticējošā darba II daļa 00:20:00 vidēja 20p. Saklausa tekstā nepieciešamo informāciju. Izprot teksta veidošanas pamatprincipus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2021. g. 00:40:00 vidēja 48p. Lasītajā tekstā sameklē nepieciešamo informāciju. Prot pamatot pieturzīmju lietojumu. Nosaka vārdiem vārdšķiras. Saklausa tekstā nepieciešamo informācju. Izprot tekstveides pamatprincipus.