Repeat cikls
Svarīgi!
Šī cikla uzbūve (sintakse) ir šāda:
 
repeatkomanda;...komandauntilnosacijums;
 
Cikls beidzas tad, kad beigu nosacījums ir patiess (True). (Tātad cikla iekšienē esošās komandas tiek izpildītas vismaz vienu reizi, jo nosacījums ir pēc tām.)
Aiz komandas, kas ir pirms until, nav jāliek semikols. Turklāt ciklā esošās komandas nav jānorobežo ar begin ... end.
 
Piemērs:
repeatwriteln('Lai beigtu, nospiediet Q!');c:=readkey;until(c='q')or(c='Q');
 
Šis koda fragments izvada tekstu 'Lai beigtu, nospiediet Q!' (vismaz vienu reizi) un beidz to darīt tikai tad, kad nospiests 'q' taustiņš.
(Readkey ir vienāds ar nospiesto taustiņu. Ja pirms tam nav ticis nospiests neviens taustiņš, tad programma apstājas un gaida.)
Piemērs:
repeata:=random(9);b:=random(9);untilabs(ab)>1;writeln(a);writeln(b);
 
Šeit random(9) ir kāds gadījuma skaitlis no 0 līdz 8. Tas nozīmē, ka mēs izvēlamies divus gadījuma skaitļus (no 0 līdz 8) tik ilgi, kamēr to atšķirība kļūst lielāka par 1. Un pēc tam tos izvadām.