Aplūkosim kvadrātfunkcijas y=ax2 grafika konstrukcijas gaitu, ja parabolas zari vērsti uz augšu.  
Ja \(a\) ir pozitīvs (\(a > 0\)), tad parabolas zari vērsti uz augšu. 
1. Parabolas virsotne atrodas koordinātu plaknes sākumpunktā \((0; 0)\).
2. Argumenta (\(x\)) vietā ievieto divas (vai vairāk) pozitīvas un divas negatīvas vērtības, piemēram, \(1\), \(2\), \(-1\) un \(-2\). Aprēķina funkcijas (\(y\)) vērtības šajos punktos.
3. Iegūtos punktus atliek koordinātu plaknē, savieno ar brīvu roku, veidojot līkni (nevis lauztu līniju).
Svarīgi!
Atceries! Kāpināšana ir pirmā darbība!
Tikai pēc tam jāizpilda reizināšana un dalīšana. 
Piemērs:
Uzzīmē funkcijas y=1,5x2 grafiku!
 
\(x\)
\(y\)
Aprēķini
\(-2\)
\(6\)
y=1,5(2)2=1,54=6¯
\(-1\)
\(1,5\)
y=1,5(1)2=1,51=1,5¯
\(1\)
\(1,5\)
y=1,512=1,51=1,5¯
\(2\)
\(6\)
y=1,522=1,54=6¯

1,5x2.PNG 
Parabolas grafiku var konstruēt arī, izmantojot simetriju. Tādā gadījumā tabulā var izvēlēties mazāk vērtības. Piemēram, tikai \(1\) un \(2\).