Kvadrātfunkcijas grafiku sauc par parabolu.
Jebkurai parabolai ir virsotne, kuras koordinātas parasti apzīmē ar .
 
Ja dota kvadrātfunkcija y=ax2+bx+c, kur a,b,c un a0, tad parabolas virsotnes var aprēķināt šādi:
 
1. Vispirms aprēķina virsotnes \(x\) koordinātu:
xo=b2a
 
2. Virsotnes \(y\) koordinātu aprēķina, ievietojot atrasto xo vērtību dotās funkcijas vienādojumā:
yo=axo2+bxo+c
Piemērs:
Aprēķināsim virsotnes koordinātas funkcijai y=x2+4x3.
Šeit koeficienti ir \(a = -1\), \(b = 4\) un \(c = -3\).
 
xo=b2a=421=42=2
 
Ievieto iegūto vērtību dotās funkcijas vienādojumā:
yo=axo2+bxo+c=1(2¯)2+42¯3=4+83=1
 
Parabolas virsotnes koordinātas ir: \((2;1)\)