Teorija

Kvadrātfunkcijas grafiku sauc par parabolu.
 
Jebkurai parabolai ir virsotne, kuras koordinātas parasti apzīmē ar (xo;yo).
Ja dota kvadrātfunkcija y=ax2+bx+c, kur a,b,c un a0, tad parabolas virsotnes var aprēķināt šādi:
  1. Vispirms aprēķina virsotnes \(x\) koordinātu:
    xo=b2a
  2. Virsotnes \(y\) koordinātu aprēķina, ievietojot atrasto xo vērtību dotās funkcijas vienādojumā:
    yo=axo2+bxo+c
Piemērs:
Aprēķināsim virsotnes koordinātas funkcijai y=x2+4x3.
Šeit koeficienti ir \(a = -1\), \(b = 4\) un \(c = -3\).
 
xo=b2a=421=42=2
 
Ievieto iegūto vērtību dotās funkcijas vienādojumā:
yo=axo2+bxo+c=1(2¯)2+42¯3=4+83=1
 
Parabolas virsotnes koordinātas ir: \((2;1)\) 
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 30.,37.lpp.