Divas skaitliskas daļas reizina, sareizinot skaitītāju ar skaitītāju, saucēju ar saucēju un abus reizinājumus izdalot. Tāpat reizina arī vairākas skaitliskas daļas. Ja iespējams, daļas saīsina jau reizināšanas gaitā.
Piemērs:
1)3513=3153=152)134532=1423352=125=253)7101214=712610514=7165142=1652=610=35
Svarīgi!
Daļas racionālās izteiksmes reizina tāpat, kā skaitliskās daļas: sareizina skaitītājus, sareizina saucējus un skaitītāju reizinājumu izdala ar saucēju reizinājumu.
Ja iespējams, reizinājumu vienkāršo, iegūto daļu saīsinot. Ja iespējams, skaitītāja un saucēja kopīgie reizinātāji jāsaīsina jau reizināšanas gaitā.
Piemērs:
1)ab7b2b14a3=ab7b1b14a3a2=7b114a22)2xym3x24ym2=2xm34yyx2m2=2xm34yyx2m2=2m4x=8mx
Aprēķinos pieņem, ka reizinājums (tāpat kā jebkurš no reizinātājiem) ir definēts tikai ar tām mainīgo vērtībām, ar kurām daļas saucējs nav nulle.
 
Tātad, ja AB un CD - divas algebriskas daļas, kur \(A; B; C; D\) - polinomi, tad ABCD=ACBD, kur B0 un D0
Piemērs:
Sareizini daļas 12a425b35b26a4!
 
Risinājums:
Pozitīva un negatīva skaitļa reizinājums ir negatīvs skaitlis, tāpēc reizinājuma priekšā raksta mīnusa zīmi.
12a425b35b26a4=12a45b225b36a4=12a425b225b35b6a4=25b
Atsauce:
Algebra 8. klasei /Silva Januma, Inese Lunde - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2003. 120. - 121.lpp