Dalot divas skaitliskas daļas, pirmā daļa jāreizina ar otrās daļas apgriezto daļu.
Piemērs:
516:52=51625=512116851=1181=18
Svarīgi!
Divas algebriskas daļas dala tāpat kā skaitliskas daļas: pirmo daļu reizina ar otrās daļas apgriezto daļu.
Ja iespējams, izteiksmes skaitītājā un saucējā sadala reizinātājos un saīsina. Turklāt jāievēro, ka darbības ar daļām veicam šo daļu definīcijas apgabalā.
Piemērs:
25ab16a2:5ab28a2b=25ab16a28a2b5ab2=255ab8a2b162a25ab2=5b2ab
Tādā pašā veidā veic dalīšanu arī tad, ja viens no darbības locekļiem - dalāmais vai dalītājs - ir daļa, bet otrs - vesela racionāla izteiksme (polinoms), taču tad vesela izteiksme jāuzraksta kā daļa ar saucēju \(1\).
Piemērs:
1)25ab3:25ab=25ab3÷25ab1=25ab3125ab=25a1b325ab=1b42)12x+10:6x+5x3=12x+101÷6x+5x3=12x+101x36x+5==12x+10x36x+5=26x+5x36x+5=2x33)6ab4:18a2b3:11a3b2=6ab4b318a2:11a3b2=6ab3b4b18a23:11a3b2==13ab:11a3b2=13abb211a3=1b2b3ab11a3=b33a4
Atsauce:
 Algebra 8. klasei /Silva Januma, Inese Lunde - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2003. 127. - 128.lpp