Teorija

Lineārās funkcijas grafika īpašības
Svarīgi!
Jebkuras lineārās funkcijas grafiks ir taisne, kas vienmēr krusto ordinātu (y) asi.

No lineārās funkcijas grafika var nolasīt krustpunkta ar y asi koordinātas:
1a.png
  
1a2.png
  
Svarīgi!
Ja lineāra funkcija definēta ar formulu y = kx + m, tad skaitlis m norāda krustpunktu ar y asi. Krustpunkts ir (0; m).
 
Krustpunkta ar y asi koordinātas var aprēķināt arī algebriski. Krustpunktā ar y asi mainīgā x vērtība ir 0.
Piemērs:
Dota funkcija y = –3x + 1.
Ja x = 0, tad ievieto x vietā 0 un iegūst y = 0 + 1 = 1.
Tātad krustpunkta ar y asi koordinātas ir (0; 1).